ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 500,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

CE CONFLICTE CIVILE SE POT MEDIA?

Cateva exemple de conflicte civile care pot fi rezolvate prin mediere: posesia, granituirea, stramutarea de hotare, orice litigii care stabilesc raporturile de vecinatate, evacuarea, revendicari imobiliare si mobiliare etc. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

LEGISLATIE MEDIERE - LEGI IN BAZA CARORA SE DESFASOARA ACTIVITATEA DE MEDIERE


Birourile de mediere si activitatea de mediere este desfasurata in baza urmatoarelor legi:
01. Directiva 2006-123 CE privind serviciile in cadrul pietelor interne

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne
PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 47 alineatul (2) prima si a treia teza si articolul 55,
avand in vedere propunerea Comisiei,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor [2],
hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din tratat [3], intrucat:
(1) Comunitatea Europeana are ca obiectiv stabilirea unor legaturi din ce in ce mai stranse intre statele si popoarele Europei si asigurarea progresului economic si social. In conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din tratat, piata interna cuprinde un spatiu fara frontiere interne, in cadrul caruia este asigurata libera circulatie a serviciilor. In conformitate cu articolul 43 din tratat, libertatea de stabilire este asigurata. Articolul 49 din tratat stabileste dreptul de a presta servicii in cadrul Comunitatii.02. Legea 192 din 2006 privind medierea si organizare profesei de mediator

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22/05/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.
(2) Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.03. DIRECTIVA 2013/11/UE privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum

DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI
din 21 mai 2013 privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE
(Directiva privind SAL in materie de consum)
PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European (1),
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara (2), intrucat:
(1) In conformitate cu articolul 169 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie sa contribuie la atingerea unui nivel inalt de protectie a consumatorilor prin masurile pe care le adopta in temeiul articolului 114 din TFUE. Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede ca politicile Uniunii trebuie sa asigure un nivel ridicat de protectie a consumatorilor.04. OUG 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru

Publicata in Monitorul Oficial, nr. 392 din 29 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru.
ART. 1
(1) Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre toate persoanele fizice si juridice si reprezinta plata serviciilor prestate de catre instantele judecatoresti, precum si de catre Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) In cazurile anume prevazute de lege, actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.
05. Legea 370 din 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192 din 2006

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 831, din 3 decembrie 2009.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I.
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.
(1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor."06. Legea 202 din 2010 privind mica reforma in justitie

Publicat in Monitorul Oficial, partea I nr.714 din 26 octombrie 2010
Legea micii reforme in Justitie
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
Art. I.
Codul de Procedura Civila, republicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. in prima si ultima instanta, procesele si cererile privind creante avand ca obiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 lei inclusiv;"
2. La articolul 20, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:07. Legea 76 din 2012 pentru punerea in aplicare legi 134 din 2010 privind Codul de procedura Civila

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30 mai 2012
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Titlul I - Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta lege cuprinde dispozitiile pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, denumita in continuare Codul de procedura civila, avand ca principal obiect punerea de acord a legislatiei procesual civile existente cu prevederile acestuia, precum si solutionarea conflictului de legi rezultand din intrarea in vigoare a Codului de procedura civila.
Art. 2
Ori de cate ori legi speciale sau complementare Codului de procedura civila fac trimitere la "Codicele de procedura civila" (sau "Codul de procedura civila"), denumit in continuare Codul de procedura civila din 1865, sau la dispozitii abrogate, modificate ori completate prin prezenta lege, trimiterea se considera a fi facuta, atunci cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc.08. Legea 115 din 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192 din 2006

Publicata in Monitorul Oficial nr. 462 din 09 iulie 2012
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizaea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:09. OUG 90 din 2012 modificarea si completarea Legii nr. 192 din 2006 cu privire la organizarea profesiei de mediator

Publicata partea I Monitorul Oficial nr. 878 din 21 decembrie 2012
Prin Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea organizarea profesiei de mediator au fost aduse o serie de modificari si completari legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, cu efecte incepand de la data de 1 octombrie 2012, respectiv 9 ianuarie 2013. Interventia legislativa a avut in vedere ca aceasta sa produca efecte dupa data intrarii in vigoae a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, corelarile fiind realizate in raport cu acest act normativ.
Avand in vedere insa ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, aprobata prin Legea nr. 206/2012, intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila a fost prorogata pana la data de 1 februarie 2013 si ca, totodata, noul Cod de procedura civila, in urma republicarii, a fost renumerotat, este necesara corelarea textelor de trimitere din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu norma la cre se trimite continuta in noul Cod de procedura civila. Neadoptarea, in regim de urgenta, a masurilor propuse prin prezenta ordonanata de urgenta poate genera dificultati sau chiar blocaje in aplicarea de catre instante a legii, cu consecinte negative de ordin procedural in activitatea de judecata.9. Codul de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorilor

Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, impreuna cu normele privind raspunderea disciplinara a acestora, Legea 192/16.05.2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator si Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli iin conformitate cu care mediatorii isi desfasoara activitatea.10. Statutul profesiei de Mediator

CAPITOLUL I / Principiile si scopul profesiei de mediator
Art. 1
(1) Profesia de mediator este libera si independenta si se exercita in conditiile prevazute de Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege si ale Statutului profesiei de mediator, denumit in continuare Statut.
Intrebari Frecvente despre Mediere

Intrebari Frecvente despre MediereAvantajele Medierii

Avantajele Medierii

In primul rand, avantajul procedurii de mediere consta in dreptul partilor de a beneficia de inca o cale de solutionare a conflictului/litigiului, in afara instantei de judecata.

"Cel mai sacru dintre toate tribunalele sa fie acela pe care partile si-l vor fi creat ele insele, si pe care il vor fi ales prin buna intelegere"
PLATON

In al doilea rand, durata redusa a procedurii de mediere de la cateva zile la cateva luni si, flexibilitatea acesteia oferind partilor posibilitatea de a stabilii impreuna cu mediatorul data, ora si locul unde se desfasoara sedinta de mediere.

In al treilea rand, confidentialitatea, sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, avocatii acestora, asistentii, experti , precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

In al patrulea rand, un avantaj important al medierii este reprezentat de decizia partilor care pe parcursul sedintelor de mediere pot sa-si identifice si sa adopte singure solutiile cele mai apropiate de nevoile si interesele lor, spre deosebire de judecata si arbitraj unde solutia este impusa de un tert (judecatorul/arbitrul).

In al cincilea rand, incheierea unui acord de mediere in conflicte de natura penala, inlatura raspunderea penala (in anumite cazuri special prevazute de lege), in alte cazuri, poate duce la diminuarea cu o treime a pedepsei, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei.

In al saselea rand, costul redus al taxei de timbru la solutionarea litigiilor civile prin mediere. Pentru incuviintarea de catre instanta de judecata a Acordurilor de Mediere care privesc transferul dreptului de proprietate ori a altui drept real, cat si a cauzelor si partajelor succesorale, taxa de timbru se calculeaza cf. art . 11. din OUG 80/2013 care dispune la alin. (1) astfel: