ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 500,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

CE CONFLICTE CIVILE SE POT MEDIA?

Cateva exemple de conflicte civile care pot fi rezolvate prin mediere: posesia, granituirea, stramutarea de hotare, orice litigii care stabilesc raporturile de vecinatate, evacuarea, revendicari imobiliare si mobiliare etc. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

LEGEA 76 DIN 2012 PENTRU PUNEREA IN APLICARE LEGI 134 DIN 2010 PRIVIND CODUL DE PROCEDURA CIVILA


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30 mai 2012
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Titlul I - Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta lege cuprinde dispozitiile pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, denumita in continuare Codul de procedura civila, avand ca principal obiect punerea de acord a legislatiei procesual civile existente cu prevederile acestuia, precum si solutionarea conflictului de legi rezultand din intrarea in vigoare a Codului de procedura civila.
Art. 2
Ori de cate ori legi speciale sau complementare Codului de procedura civila fac trimitere la "Codicele de procedura civila" (sau "Codul de procedura civila"), denumit in continuare Codul de procedura civila din 1865, sau la dispozitii abrogate, modificate ori completate prin prezenta lege, trimiterea se considera a fi facuta, atunci cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc.
Titlul II - Dispozitii tranzitorii si de punere in aplicare
Capitolul I - Dispozitii tranzitorii
Art. 3
(1)Dispozitiile Codului de procedura civila se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acestuia in vigoare. (2)Procesele incepute prin cereri depuse, in conditiile legii, la posta, unitati militare sau locuri de detinere inainte de data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila raman supuse legii vechi, chiar daca sunt inregistrate la instanta dupa aceasta data.
Art. 4
Dispozitiile art. 614 din Codul de procedura civila se aplica numai executarilor silite incepute dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila.
Art. 5
Dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la titlurile executorii se aplica si hotararilor judecatoresti sau altor inscrisuri pronuntate ori, dupa caz, intocmite inainte de intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, care pot fi puse in executare chiar daca nu au fost investite cu formula executorie.
Art. 6
Termenele procedurale prevazute de legile speciale, aflate in curs la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, raman supuse legii in vigoare la data la care au inceput sa curga.
Capitolul II - Dispozitii de punere in aplicare
Art. 7
(1)Daca prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de cate ori printr-o lege speciala se prevede ca hotararea judecatoreasca de prima instanta este "definitiva", de la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, aceasta va fi supusa numai apelului la instanta ierarhic superioara. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care printr-o lege speciala se prevede ca hotararea judecatoreasca de prima instanta este "supusa recursului" sau ca "poate fi atacata cu recurs" ori, dupa caz, legea speciala foloseste o alta expresie similara. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in materie de contencios administrativ si fiscal, inclusiv in materia azilului.
Art. 8
De la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, referirile din cuprinsul actelor normative la hotararea judecatoreasca "definitiva si irevocabila" sau, dupa caz, "irevocabila" se vor intelege ca fiind facute la hotararea judecatoreasca "definitiva".
Art. 9
Daca legea speciala nu cuprinde dispozitii referitoare la procedura de judecata, felul hotararii instantei ori calea de atac si termenul de exercitare a acesteia, se aplica in mod corespunzator prevederile Codului de procedura civila.
Art. 10
Ori de cate ori printr-un act normativ se prevede investirea cu formula executorie a unei hotarari judecatoresti sau a altui inscris, acestea vor fi puse in executare, de la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.
Art. 11
Daca legea speciala prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, dupa caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligatii de a face sau de a nu face ce nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, de la intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, se vor putea aplica penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila.
Art. 12
(1) Ori de cate ori legea speciala prevede ca cererea de suspendare a executarii silite se solutioneaza de catre presedintele instantei, de la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, judecarea acestei cereri se va face de catre un complet al instantei competente potrivit legii. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si cererilor de suspendare a executarii unei hotarari judecatoresti, a unei hotarari pronuntate de un organ cu activitate jurisdictionala sau, dupa caz, a altui titlu executoriu, in cazul in care acestea sunt atacate in justitie.
Titlul III - Modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
Art. 13
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in alte materii, in masura in care legile care le reglementeaza nu cuprind dispozitii contrare."

2. La articolul 2, alineatul (3) se abroga.

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 - Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene
In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul partilor."


4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 - Indatoriri privind primirea si solutionarea cererilor
(1)Judecatorii au indatorirea sa primeasca si sa solutioneze orice cerere de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
(2)Niciun judecator nu poate refuza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta.
(3)In cazul in care o pricina nu poate fi solutionata nici in baza legii, nici a uzantelor, iar in lipsa acestora din urma, nici in baza dispozitiilor legale privitoare la situatii asemanatoare, ea va trebui judecata in baza principiilor generale ale dreptului, avand in vedere toate circumstantele acesteia si tinand seama de cerintele echitatii.
(4)Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii general obligatorii prin hotararile pe care le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii."


5. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cetatenii straini si apatrizii care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana au dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii, prin traducator autorizat, daca legea nu prevede altfel."

6. La articolul 22, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Ori de cate ori legea ii rezerva judecatorului puterea de apreciere sau ii cere sa tina seama de toate circumstantele cauzei, judecatorul va tine seama, intre altele, de principiile generale ale dreptului, de cerintele echitatii si de buna-credinta."

7. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1)Legea care guverneaza conditiile de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor preconstituite si a prezumtiilor legale este cea in vigoare la data producerii ori, dupa caz, a savarsirii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii."


8. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1)Dispozitiile legii de procedura se aplica tuturor proceselor care se judeca de catre instantele romane, sub rezerva unor dispozitii legale contrare."


9. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) are capacitate procesuala, in conditiile legii;".

10. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 35^1 - Calitatea procesuala
Calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii. Existenta sau inexistenta drepturilor si a obligatiilor afirmate constituie o chestiune de fond."


11. La articolul 40, alineatul (3) se abroga.

12. La articolul 41 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. cand si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutie in cauza pe care a fost desemnat sa o judece. Punerea in discutia partilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) si (5), nu il face pe judecator incompatibil;".

13. La articolul 41 alineatul (1), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. cand exista imprejurari care fac justificata temerea ca el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor sau afinii lor, dupa caz, au un interes in legatura cu pricina care se judeca;".

14. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1)Inainte de primul termen de judecata grefierul de sedinta va verifica, pe baza dosarului cauzei, daca judecatorul acesteia se afla in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 40 si, cand este cazul, va intocmi un referat corespunzator."


15. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44 - Invocarea incompatibilitatii absolute
In cazurile prevazute la art. 40, judecatorul nu poate participa la judecata, chiar daca nu s-a abtinut ori nu a fost recuzat. Neregularitatea poate fi invocata in orice stare a pricinii."


16. La articolul 63, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Incheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie poate fi atacata in termen de 5 zile, care curge de la pronuntare pentru partea prezenta, respectiv de la comunicare pentru partea lipsa. Calea de atac este numai apelul, daca incheierea a fost data in prima instanta, respectiv numai recursul la instanta ierarhic superioara, in cazul in care incheierea a fost pronuntata in apel. Dosarul se inainteaza, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, instantei competente sa solutioneze calea de atac in 24 de ore de la expirarea termenului. Intampinarea nu este obligatorie. Apelul sau, dupa caz, recursul se judeca in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare. Judecarea cererii principale se suspenda pana la solutionarea caii de atac exercitate impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie."

17. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Intervenientul va prelua procedura in starea in care se afla in momentul admiterii interventiei, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de interventie sau cel mai tarziu pana la primul termen de judecata ulterior admiterii cererii de interventie. Actele de procedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de el."

18. La articolul 73, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73
(1)Instanta va comunica celui chemat in garantie cererea si copii de pe inscrisurile ce o insotesc, precum si copii de pe cererea de chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar."


19. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76
(1)Cererea, impreuna cu inscrisurile care o insotesc si o copie de pe cererea de chemare in judecata, de pe intampinare si de pe inscrisurile de la dosar, va fi comunicata celui aratat ca titular al dreptului."


20. La articolul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 78
(1)Cel introdus in proces va fi citat, odata cu citatia comunicandu-i-se, in copie, si incheierea prevazuta la art. 77 alin. (3), cererea de chemare in judecata, intampinarea, precum si inscrisurile anexate acestora. Prin citatie i se va comunica si termenul pana la care va putea sa arate exceptiile, dovezile si celelalte mijloace de aparare de care intelege sa se foloseasca; termenul nu va putea fi mai lung decat termenul de judecata acordat in cauza."


21. La articolul 89, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, in conditiile legii speciale."

22. Dupa articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 89^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 89^1 - Dispozitii speciale
Dispozitiile cuprinse in legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri luate in vederea administrarii creantelor fiscale raman aplicabile."


23. La articolul 92 punctul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a)cererile date de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie, in afara de cazurile in care prin lege se prevede in mod expres altfel;"

24. La articolul 92 punctul 1, literele b) si c) se abroga.

25. La articolul 92 punctul 1, literele g), j) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"g) cererile referitoare la zidurile si santurile comune, distanta constructiilor si plantatiilor, dreptul de trecere, precum si la orice servituti sau alte limitari ale dreptului de proprietate prevazute de lege, stabilite de parti ori instituite pe cale judecatoreasca;
..........................................................................
j)cererile privind obligatiile de a face sau de a nu face neevaluabile in bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu exceptia celor date de lege in competenta altor instante;
..........................................................................
l)orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti;".


26. La articolul 92, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. in prima si ultima instanta, cererile privind creante avand ca obiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 lei inclusiv;".

27. La articolul 93, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. in prima instanta, toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante;".

28. La articolul 94, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. in prima instanta, cererile in materie de contencios administrativ si fiscal, potrivit legii speciale;".

29. La articolul 96, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea in vedere accesoriile pretentiei principale, precum dobanzile, penalitatile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadentei, si nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursul judecatii."

30. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106 - Cazul paratului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul paratului este necunoscut, cererea se introduce la instanta in a carei circumscriptie se afla resedinta sau reprezentanta acestuia, iar daca nu are nici resedinta ori reprezentanta cunoscuta, la instanta in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul, sediul, resedinta ori reprezentanta, dupa caz."


31. Articolul 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 109 - Cereri indreptate impotriva persoanelor juridice de drept public
Cererile indreptate impotriva statului, autoritatilor si institutiilor centrale sau locale, precum si a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanta de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanta de la sediul paratului."


32. La articolul 110 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Daca un parat a fost chemat in judecata numai in scopul sesizarii instantei competente pentru el, oricare dintre parati poate invoca necompetenta la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante."

33. La articolul 111 alineatul (1), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. instanta locului prevazut in contract pentru executarea, fie chiar in parte, a obligatiei, in cazul cererilor privind executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract;".

34. Dupa articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 111^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 111^1 - Cereri in materie de tutela si familie
(1)Daca legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie se solutioneaza de instanta in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita.
(2)In cazul cererilor privind autorizarea de catre instanta de tutela si de familie a incheierii unor acte juridice, cand actul juridic a carui autorizare se solicita priveste un imobil, este, de asemenea, competenta si instanta in a carei circumscriptie teritoriala este situat imobilul. In acest caz, instanta de tutela si de familie care a pronuntat hotararea va comunica de indata o copie a acesteia instantei de tutela si de familie in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cel ocrotit."


35. La articolul 112 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. domiciliul sau sediul asiguratului;".

36. La articolul 112, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In materia asigurarii obligatorii de raspundere civila, tertul prejudiciat poate introduce actiune directa si la instanta domiciliului sau, dupa caz, a sediului sau."

37. La articolul 115 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe mosteniri deschise succesiv sunt de competenta exclusiva a instantei ultimului domiciliu al oricaruia dintre defuncti."

38. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 116 - Cereri privitoare la societati
Cererile in materie de societate, pana la sfarsitul lichidarii sau, dupa caz, pana la radierea societatii, sunt de competenta exclusiva a instantei in circumscriptia careia societatea isi are sediul principal."


39. La cartea I titlul III capitolul III, inaintea articolului 119 se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 118^1 - Regimul regulilor de competenta
Reguli noi de competenta pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod."


40. La articolul 123, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 123
(1)Daca un judecator are calitatea de reclamant intr-o cerere de competenta instantei la care isi desfasoara activitatea, va sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta la care isi desfasoara activitatea.
(2)In cazul in care cererea se introduce impotriva unui judecator care isi desfasoara activitatea la instanta competenta sa judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta care ar fi fost competenta, potrivit legii."


41. La articolul 126, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 126
(1)Necompetenta generala a instantelor judecatoresti poate fi invocata de parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii.
(2)Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.
(3)Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante."


42. Dupa articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 126^1 - Verificarea competentei
(1)La primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante, judecatorul este obligat, din oficiu, sa verifice si sa stabileasca daca instanta sesizata este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, consemnand in cuprinsul incheierii de sedinta temeiurile de drept pentru care constata competenta instantei sesizate. Incheierea are caracter interlocutoriu.
(2)In mod exceptional, in cazul in care pentru stabilirea competentei sunt necesare lamuriri ori probe suplimentare, judecatorul va pune aceasta chestiune in discutia partilor si va acorda un singur termen in acest scop."


43. La articolul 127, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 127
(1)Cand in fata instantei de judecata se pune in discutie competenta acesteia, din oficiu sau la cererea partilor, ea este obligata sa stabileasca instanta judecatoreasca competenta ori, daca este cazul, un alt organ cu activitate jurisdictionala competent."


44. La articolul 127, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Daca instanta se declara necompetenta si respinge cererea ca inadmisibila intrucat este de competenta unui organ fara activitate jurisdictionala sau ca nefiind de competenta instantelor romane, hotararea este supusa numai recursului la instanta ierarhic superioara."

45. La articolul 130, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Nu se poate crea conflict de competenta cu Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea de declinare a competentei sau de stabilire a competentei pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie este obligatorie pentru instanta de trimitere.
..........................................................................
(4)Instanta competenta sa judece conflictul va hotari, in camera de consiliu, fara citarea partilor, printr-o hotarare definitiva."


46. La articolul 131, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Conflictul dintre doua sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie se solutioneaza de Completul de 5 judecatori."

47. La articolul 137, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 137
(1)Cererea de stramutare intemeiata pe motiv de banuiala legitima este de competenta curtii de apel, daca instanta de la care se cere stramutarea este o judecatorie sau un tribunal din circumscriptia acesteia. Daca stramutarea se cere de la curtea de apel, competenta de solutionare revine Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Cererea de stramutare se depune la instanta competenta sa o solutioneze, care va instiinta de indata instanta de la care s-a cerut stramutarea despre formularea cererii de stramutare."


48. La articolul 140, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 140
(1)In caz de admitere a cererii de stramutare, curtea de apel trimite procesul spre judecata unei alte instante de acelasi grad din circumscriptia sa. Inalta Curte de Casatie si Justitie va stramuta judecarea cauzei la una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta de la care se cere stramutarea. (2)Hotararea va arata in ce masura actele indeplinite de instanta inainte de stramutare urmeaza sa fie pastrate. In cazul in care instanta de la care s-a dispus stramutarea a procedat intre timp la judecarea procesului, hotararea pronuntata este desfiintata de drept prin efectul admiterii cererii de stramutare."


49. Articolul 141 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 141 - Formularea unei noi cereri de stramutare
(1)Stramutarea procesului nu poate fi ceruta din nou, in afara de cazul in care noua cerere se intemeiaza pe imprejurari necunoscute la data solutionarii cererii anterioare sau ivite dupa solutionarea acesteia. (2)Cererea de stramutare a cauzei introdusa cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este inadmisibila daca pricina se afla pe rolul aceleiasi instante."


50. La articolul 143, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 143
(1)Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie formulata in scris si sa cuprinda indicarea instantei careia ii este adresata, numele, prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, dupa caz, denumirea si sediul lor, numele si prenumele, domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor, daca este cazul, obiectul, valoarea pretentiei, daca este cazul, motivele cererii, precum si semnatura. De asemenea, cererea va cuprinde, daca este cazul, si adresa electronica sau coordonatele care au fost indicate in acest scop de parti, precum numarul de telefon, numarul de fax ori altele asemenea."


51. La articolul 143, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instantelor judecatoresti pot fi formulate si prin inscris in forma electronica, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
(1^2) Dispozitiile alin. (1^1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care prezentul cod prevede conditia formei scrise a sustinerilor, apararilor sau a concluziilor partilor ori a altor acte de procedura adresate instantelor judecatoresti."


52. La articolul 144, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Daca obligatia prevazuta la alin. (1) nu este indeplinita, instanta va putea indeplini din oficiu sau va putea pune in sarcina oricareia dintre parti indeplinirea acestei obligatii, pe cheltuiala partii care avea aceasta obligatie.
(4)In cazul in care cererea a fost comunicata, potrivit legii, prin fax sau prin posta electronica, grefierul de sedinta este tinut sa intocmeasca din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala partii care avea aceasta obligatie. Dispozitiile art. 149 alin. (6) raman aplicabile."


53. La articolul 149, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (1) nu este posibila, aceasta se va face prin posta, cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, in plic inchis, la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. 158."

54. La articolul 149, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) In scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare realizarii procedurii de comunicare a citatiilor, a altor acte de procedura, precum si indeplinirii oricarei atributii proprii activitatii de judecata, instantele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare detinute de autoritati si institutii publice. Acestea au obligatia de a lua masurile necesare in vederea asigurarii accesului direct al instantelor la bazele de date electronice si sistemele de informare detinute."

55. La articolul 152 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) calitatea celui citat;".

56. La articolul 152 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:
"h^1) mentiunea ca, prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal ori prin reprezentant legal sau conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei pentru un termen de judecata, cel citat este considerat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata;".

57. La articolul 152, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In citatie se mentioneaza, cand este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum si daca citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau daca cel citat este obligat sa prezinte anumite inscrisuri ori daca i se comunica odata cu citatia alte acte de procedura. In cazurile in care intampinarea nu este obligatorie, in citatie se va mentiona obligatia paratului de a-si pregati apararea pentru primul termen de judecata, propunand probele de care intelege sa se foloseasca, sub sanctiunea prevazuta de lege, care va fi indicata expres."

58. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 157 - Inmanarea facuta altor persoane
(1)Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura in cazurile prevazute la art. 150 alin. (1) pct. 1-5 si pct. 12 sau atunci cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avocat, notar public ori executor judecatoresc se poate face functionarului sau persoanei insarcinate cu primirea corespondentei, care va semna dovada. In lipsa acestora, inmanarea citatiei sau a actelor de procedura se va face administratorului cladirii, iar, in lipsa, paznicului sau agentului de paza, care va semna procesul-verbal intocmit in acest scop de catre agent, dupa ce acesta din urma a certificat in prealabil identitatea si calitatea sa.
(2)In cazurile prevazute la art. 156 alin. (4)-(7), unitatea unde se afla cel citat ii va inmana de indata acestuia citatia ori, dupa caz, actul de procedura comunicat sub luare de dovada, certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura lui. In acest din urma caz se va proceda potrivit alin. (1). Dovada se va preda agentului ori va fi trimisa direct instantei, daca inmanarea citatiei nu s-a putut face de indata."


59. La articolul 158 alineatul (3), partea introductiva si litera f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca destinatarul refuza sa primeasca citatia, agentul o va depune in cutia postala. In lipsa cutiei postale, va afisa pe usa locuintei destinatarului o instiintare care trebuie sa cuprinda:
........................................................................
f) mentiunea ca dupa o zi, dar nu mai tarziu de 7 zile de la afisarea instiintarii ori, cand exista urgenta, nu mai tarziu de 3 zile, destinatarul este in drept sa se prezinte la sediul instantei de judecata pentru a i se comunica citatia. Cand domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul acestuia nu se afla in localitatea unde instanta de judecata isi are sediul, instiintarea va cuprinde mentiunea ca pentru a i se comunica citatia destinatarul este in drept sa se prezinte la sediul primariei in a carei raza teritoriala locuieste sau isi are sediul;".


60. Articolul 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 160 - Data indeplinirii procedurii
Procedura se socoteste indeplinita:
1.la data semnarii dovezii de inmanare ori, dupa caz, a incheierii procesului-verbal prevazut la art. 159, indiferent daca partea a primit sau nu citatia ori alt act de procedura personal;
2.in cazul citarii ori comunicarii altui act de procedura efectuate prin posta sau curierat rapid, potrivit art. 149 alin. (4) si (5), procedura se socoteste indeplinita la data semnarii de catre parte a confirmarii de primire ori a consemnarii, potrivit art. 158, de catre functionarul postal sau de catre curier a refuzului acesteia de a primi corespondenta;
3.in cazul citarii sau comunicarii altui act de procedura efectuate potrivit art. 149 alin. (6), procedura se socoteste indeplinita la data aratata pe copia imprimata a confirmarii expedierii, certificata de grefierul care a facut transmisiunea."


61. La articolul 174, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 174
(1)Actul de procedura nul sau anulabil este desfiintat, in tot sau in parte, de la data indeplinirii lui."


62. Articolul 178 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 178 - Actele depuse la posta, servicii specializate de curierat, unitati militare sau locuri de detinere
(1)Actul de procedura depus inauntrul termenului prevazut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi facut in termen.
(2)Actul depus de partea interesata inauntrul termenului prevazut de lege la unitatea militara ori la administratia locului de detinere unde se afla aceasta parte este, de asemenea, considerat ca facut in termen.
(3)In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), recipisa oficiului postal, precum si inregistrarea ori atestarea facuta, dupa caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militara sau de administratia locului de detinere, pe actul depus, servesc ca dovada a datei depunerii actului de catre partea interesata."


63. La articolul 182 alineatul (1) punctul 1, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in situatiile in care a acceptat, potrivit legii;".

64. La articolul 187, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Procesul incepe prin inregistrarea cererii la instanta, in conditiile legii."

65. La articolul 188, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil. In acest caz, neindeplinirea procedurii prealabile va fi invocata de catre instanta, din oficiu, sau de catre parat."

66. La articolul 189, literele a), b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispozitiile art. 143 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;
b) numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional. Dispozitiile art. 143 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator. Dovada calitatii de reprezentant, in forma prevazuta la art. 146, se va alatura cererii;
.......................................................................
e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 145. Cand reclamantul doreste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului, va cere infatisarea in persoana a acestuia, daca paratul este o persoana fizica. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu, acesta va fi atasat cererii de chemare in judecata. Cand se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresa martorilor, dispozitiile art. 143 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile in mod corespunzator;".


67. Articolul 194 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 194 - Inregistrarea cererii
(1)Cererea de chemare in judecata, depusa personal sau prin reprezentant, sosita prin posta, curier, fax sau scanata si transmisa prin posta electronica ori prin inscris in forma electronica, se inregistreaza si primeste data certa prin aplicarea stampilei de intrare.
(2)Dupa inregistrare, cererea si inscrisurile care o insotesc, la care sunt atasate, cand este cazul, dovezile privind modul in care acestea au fost transmise catre instanta, se predau presedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a completului de judecata, potrivit legii."


68. La articolul 196, alineatele (1) si (3)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 196
(1)Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune, prin rezolutie, comunicarea acesteia catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea prevazuta de lege, care va fi indicata expres, in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, in conditiile art. 160.
.......................................................................
(3)In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.
(4)In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termenul prevazut la alin. (2), la data expirarii termenului corespunzator, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.
(5)In procesele urgente, termenele prevazute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecator in functie de circumstantele cauzei.
(6)In cazul in care paratul domiciliaza in strainatate, judecatorul va fixa un termen mai indelungat, rezonabil, in raport cu imprejurarile cauzei. Citarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. 151."


69. La articolul 199, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Modificarea cererii de chemare in judecata peste termenul prevazut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor partilor."

70. La articolul 200 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta paratului ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar, daca reclamantul nu le-a mentionat in cererea de chemare in judecata. Dispozitiile art. 143 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator. Daca paratul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;".

71. La articolul 201, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La intampinare se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina, precum si un rand de copii pentru instanta. Dispozitiile art. 144 alin. (1), (3) si (4) si ale art. 145 sunt aplicabile."

72. La articolul 210, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 210
(1)Pentru fiecare sedinta de judecata se va intocmi o lista cu procesele ce se dezbat in acea zi, care va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea acesteia. Lista va cuprinde si intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor. Dispozitiile art. 215 sunt aplicabile."


73. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 222 - Prezenta personala a partilor in vederea solutionarii amiabile a litigiului
(1)In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-le indrumarile necesare, potrivit legii. In acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt reprezentate. Dispozitiile art. 236 alin. (3) sunt aplicabile.
(2)In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.
(3)In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere. Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.
(4)Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.
(5)Daca, in conditiile alin. (1) sau (2), partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor in cuprinsul hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 434 sunt aplicabile."


74. La articolul 224, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 224
(1)Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta, precum si partea care a fost prezenta la un termen de judecata, personal sau printr-un reprezentant legal ori conventional, chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul, nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea instanta, considerandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare. Aceste dispozitii ii sunt aplicabile si partii careia, personal ori prin reprezentant legal sau conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei, i s-a inmanat citatia pentru un termen de judecata, considerandu-se ca, in acest caz, ea cunoaste si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata."


75. Articolul 225 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 225 - Preschimbarea termenului
Termenul de judecata nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti. Completul de judecata investit cu judecarea cauzei hotaraste in camera de consiliu, fara citarea partilor. Partile vor fi citate de indata pentru noul termen fixat. Dispozitiile art. 236 alin. (3) sunt aplicabile."


76. La articolul 229, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care se declara apel sau, dupa caz, recurs impotriva unei incheieri cu privire la care exista o chestiune litigioasa asupra admisibilitatii atacarii pe cale separata a incheierii, cererea de exercitare a caii de atac se inainteaza instantei superioare impreuna cu o copie de pe incheierea atacata, certificata de grefa instantei. Daca instanta de control judiciar constata admisibilitatea caii de atac, va cere instantei care a pronuntat incheierea atacata sa inainteze dosarul cauzei, in conditiile alin. (2)."

77. La articolul 236, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Judecatorii vor dispune verificarea efectuarii procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen. Cand este cazul, instanta va ordona luarea masurilor de refacere a acestor proceduri. In afara de aceste masuri, instanta va putea dispune ca incunostintarea partilor sa se faca si telefonic, telegrafic, prin fax, posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigura, dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicarii ori instiintarea pentru prezentarea la termen, precum si confirmarea primirii actului, respectiv a instiintarii, daca partile au indicat instantei datele corespunzatoare in acest scop. Daca incunostintarea s-a facut telefonic, grefierul va intocmi un referat in care va arata modalitatea de incunostintare si obiectul acesteia."

78. La articolul 236, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cand este necesar pentru indeplinirea indatoririlor prevazute la alin. (3), partile, expertii, traducatorii, interpretii, martorii si orice alti participanti in proces pot fi incunostintati potrivit alin. (2^1)."

79. Dupa articolul 236 se introduce un nou articol, articolul 236^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 236^1 - Suspendarea judecatii cauzei
(1)Cand constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina reclamantului, prin neindeplinirea obligatiilor stabilite in cursul judecatii, potrivit legii, judecatorul poate suspenda judecata, aratand in incheiere care anume obligatii nu au fost respectate. Dispozitiile art. 184 sunt aplicabile.
(2)La cererea partii, judecata va fi reluata daca obligatiile la care se refera alin. (1) au fost indeplinite si, potrivit legii, aceasta poate continua."


80. Articolul 245 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 245 - Lipsa indatoririi de a proba
Nimeni nu este tinut de a proba ceea ce instanta este tinuta sa ia cunostinta din oficiu."


81. La articolul 246, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Textele care nu sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-o alta modalitate anume prevazuta de lege, conventiile, tratatele si acordurile internationale aplicabile in Romania, care nu sunt integrate intr-un text de lege, precum si dreptul international cutumiar trebuie dovedite de partea interesata."

82. La articolul 246, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile normative cuprinse in documente clasificate pot fi dovedite si consultate numai in conditiile prevazute de lege."

83. Articolul 247 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 247 - Posibilitatea cunoasterii din oficiu
Instanta de judecata poate lua cunostinta din oficiu de dreptul unui stat strain, cu conditia ca acesta sa fie invocat. Proba legii straine se face conform dispozitiilor Codului civil referitoare la continutul legii straine."


84. La articolul 248, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul amanarii, pentru motivele prevazute la alin. (2), partea este obligata, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a administra proba incuviintata:
a) sa depuna lista martorilor in termen de 5 zile de la incuviintarea probei, cand se cere proba cu martori;
b) sa depuna copii certificate de pe inscrisurile invocate cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata, daca s-a incuviintat proba cu inscrisuri;
c) sa depuna interogatoriul in termen de 5 zile de la incuviintarea acestei probe, in cazurile in care interogatoriul trebuie comunicat, potrivit legii;
d) sa depuna dovada platii cheltuielilor necesare efectuarii expertizei, in termen de 5 zile de la numirea expertului sau in termenul stabilit de instanta potrivit dispozitiilor art. 325 alin. (2), daca s-a incuviintat proba expertizei."


85. La articolul 249, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Uzantele, regulile deontologice si practicile statornicite intre parti trebuie probate, in conditiile legii, de catre cel care le invoca. Regulamentele si reglementarile locale trebuie dovedite de catre cel care le invoca numai la cererea instantei."

86. Articolul 270 se abroga.

87. Dupa articolul 271 se introduce un nou articol, articolul 271^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 271^1 - Inscrisurile intocmite de profesionisti
(1)Dispozitiile art. 268 si 269 nu se aplica in raporturile dintre profesionisti.
(2)Inscrisul nesemnat, dar utilizat in mod obisnuit in exercitiul activitatii unei intreprinderi pentru a constata un act juridic, face dovada cuprinsului sau, cu exceptia cazului in care legea impune forma scrisa pentru insasi dovedirea actului juridic.
(3)Inscrisul sub semnatura privata intocmit in exercitiul activitatii unei intreprinderi este prezumat a fi fost facut la data consemnata in cuprinsul sau. In acest caz, data inscrisului sub semnatura privata poate fi combatuta cu orice mijloc de proba.
(4)Daca inscrisul prevazut la alin. (3) nu contine nicio data, aceasta poate fi stabilita in raporturile dintre parti cu orice mijloc de proba."


88. La articolul 292, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea sau institutia publica detinatoare este in drept sa refuze trimiterea inscrisului cand acesta se refera la apararea nationala, siguranta publica sau relatiile diplomatice. Extrase partiale vor putea fi trimise daca niciunul dintre aceste motive nu se opune. Dispozitiile art. 246 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."

89. La articolul 303 alineatul (4), punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5. actul juridic este atacat pentru frauda, eroare, dol, violenta ori este lovit de nulitate absoluta pentru cauza ilicita sau imorala, dupa caz;".

90. Articolul 319 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 319 - Banuiala de marturie mincinoasa
Daca, din cercetare, reies banuieli de marturie mincinoasa sau de mituire a martorului, instanta va incheia un proces-verbal si va sesiza organul de urmarire penala competent."


91. La articolul 325, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Incheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra carora acesta urmeaza sa se pronunte, termenul in care trebuie sa efectueze expertiza, onorariul provizoriu al expertului si, daca este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. In acest scop, instanta poate fixa o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa estimeze costul lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si termenul necesar efectuarii expertizei. Tot astfel, instanta poate fixa un termen scurt pentru cand va solicita expertului sa estimeze in scris costul lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si termenul necesar efectuarii expertizei. Pozitia partilor va fi consemnata in incheiere. In functie de pozitia expertului si a partilor, instanta va fixa termenul de depunere a raportului de expertiza si conditiile de plata a costurilor necesare efectuarii expertizei.
(3)Dovada platii onorariului se depune la grefa instantei de partea care a fost obligata prin incheiere, in termen de 5 zile de la numire sau in termenul stabilit de instanta potrivit alin. (2). Onorariul poate fi majorat, in conditiile prevazute la art. 333 alin. (2)."


92. La articolul 329, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care una dintre parti opune rezistenta sau impiedica in orice alt mod efectuarea lucrarii, instanta va putea socoti ca dovedite afirmatiile facute de partea adversa cu privire la imprejurarea de fapt ce face obiectul lucrarii, in contextul administrarii tuturor celorlalte probe.
(4)Cheltuielile efectuate cu expertiza pana la data refuzului vor fi suportate de partea care s-a opus efectuarii expertizei.
(5)In mod exceptional, cand aflarea adevarului in cauza este indisolubil legata de efectuarea probei cu expertiza tehnica, instanta va autoriza folosirea fortei publice in scopul efectuarii expertizei, prin incheiere executorie pronuntata in camera de consiliu, dupa ascultarea partilor."


93. La articolul 350, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 350
(1)Daca prin tratate sau conventii internationale la care Romania este parte ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel, partea care se afla in strainatate si este reprezentata in proces printr-un mandatar va putea fi interogata prin acesta."


94. La articolul 366, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Data convenita pentru administrarea probelor potrivit alin. (1) poate fi modificata, cu acordul tuturor partilor.
(3^2) In cazul in care administrarea probei nu este posibila din motive obiective, va fi stabilit un nou termen, dispozitiile alin. (3^1) fiind aplicabile in mod corespunzator. Daca partile nu se inteleg, va fi sesizata instanta, potrivit art. 367."


95. La articolul 391, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazurile in care instanta poate da termen pentru executarea hotararii, ea va face aceasta prin chiar hotararea care dezleaga pricina, aratand si motivele pentru care a acordat termenul. Debitorul nu va putea cere termen de plata, daca debitorului i s-a acordat un termen rezonabil de plata de catre creditor ori a avut posibilitatea sa execute intr-un termen rezonabil, calculat de la data comunicarii cererii de chemare in judecata, in conformitate cu prevederile art. 1.522 din Codul civil si nici daca la data pronuntarii subzista vreunul dintre motivele prevazute la art. 665 alin. (1)."

96. La articolul 395, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Minuta, sub sanctiunea nulitatii hotararii, se va semna pe fiecare pagina de catre judecatori si, dupa caz, de magistratul-asistent, dupa care se va consemna intr-un registru special, tinut la grefa instantei. Acest registru poate fi tinut si in format electronic."

97. La articolul 398, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Renuntarea se poate face si ulterior pronuntarii, chiar si dupa declararea caii de atac, prin prezentarea partii inaintea presedintelui instantei sau a persoanei desemnate de acesta ori, dupa caz, prin inscris autentic care se va depune la grefa instantei, atat timp cat dosarul nu a fost inaintat la instanta competenta, dispozitiile alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator."

98. La articolul 400, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Renuntarea la judecata se constata prin hotarare supusa recursului, care va fi judecat de instanta ierarhic superioara celei care a luat act de renuntare. Cand renuntarea are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, hotararea este definitiva."

99. Articolul 404 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 404 - Cai de atac
Hotararea este supusa recursului, care se judeca de instanta ierarhic superioara celei care a luat act de renuntarea la dreptul pretins. Cand renuntarea are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, recursul se judeca de Completul de 5 judecatori."


100. La articolul 408, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 408
(1)Asupra suspendarii judecarii procesului instanta se va pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod separat, la instanta ierarhic superioara. Cand suspendarea a fost dispusa de Inalta Curte de Casatie si Justitie, hotararea este definitiva."


101. La articolul 415, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Hotararea care constata perimarea este supusa recursului, la instanta ierarhic superioara, in termen de 5 zile de la pronuntare. Cand perimarea se constata de o sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, recursul se judeca de Completul de 5 judecatori."

102. La articolul 418, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Hotararea prin care judecatoria solutioneaza caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate, in cazurile prevazute de lege, se numeste sentinta."

103. La articolul 419, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In partea finala a dispozitivului se vor arata daca hotararea este executorie, este supusa unei cai de atac ori este definitiva, data pronuntarii ei, mentiunea ca s-a pronuntat in sedinta publica sau intr-o alta modalitate prevazuta de lege, precum si semnaturile membrilor completului de judecata. Cand hotararea este supusa apelului sau recursului se va arata si instanta la care se depune cererea pentru exercitarea caii de atac."

104. La articolul 420, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 420
(1)Hotararea se redacteaza de judecatorul care a solutionat procesul. Cand in compunerea completului de judecata intra si asistenti judiciari, presedintele il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea.
(2)In cazul in care unul dintre judecatori sau asistentii judiciari a ramas in minoritate la deliberare, el isi va redacta opinia separata, care va cuprinde expunerea considerentelor, solutia pe care a propus-o si semnatura acestuia. De asemenea, judecatorul care este de acord cu solutia, dar pentru considerente diferite, va redacta separat opinia concurenta.
(3)Hotararea va fi semnata de membrii completului de judecata si de catre grefier."


105. La articolul 421, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararile definitive prin care s-a dispus anularea, in tot sau in parte, a unui act notarial se comunica din oficiu de indata notarului public instrumentator, direct ori prin intermediul camerei notarilor publici in circumscriptia careia functioneaza."

106. Articolul 428 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 428 - Forta probanta
Hotararea judecatoreasca are forta probanta a unui inscris autentic."


107. Articolul 435 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 435 - Domeniu de aplicare Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care invoiala partilor este urmarea procedurii de mediere."

108. La articolul 438, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 438
(1)Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari, iar in cazul hotararilor date in caile extraordinare de atac sau in fond dupa casarea cu retinere, in termen de 15 zile de la pronuntare."


109. Articolul 448 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 448 - Exonerarea paratului de la plata
Paratul care a recunoscut, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, cu exceptia cazului in care, prealabil pornirii procesului, a fost pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in intarziere. Dispozitiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil raman aplicabile."


110. La articolul 451, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca instanta respinge ca inadmisibila calea de atac neprevazuta de lege, exercitata de partea interesata in considerarea mentiunii inexacte din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac, hotararea pronuntata de instanta de control judiciar va fi comunicata, din oficiu, tuturor partilor care au luat parte la judecata in care s-a pronuntat hotararea atacata. De la data comunicarii incepe sa curga, daca este cazul, termenul pentru exercitarea caii de atac prevazute de lege."

111. La articolul 453, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul hotararilor susceptibile de apel, daca acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. Cu toate acestea, o hotarare susceptibila de apel si de recurs poate fi atacata, inauntrul termenului de apel, direct cu recurs, la instanta care ar fi fost competenta sa judece recursul impotriva hotararii date in apel, daca partile consimt expres, prin inscris autentic sau prin declaratie verbala, data in fata instantei a carei hotarare se ataca si consemnata intr-un proces-verbal. In acest caz, recursul poate fi exercitat numai pentru incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material.
(3)Caile extraordinare de atac pot fi exercitate si concomitent, in conditiile legii. Recursul se judeca cu prioritate."


112. La articolul 464, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cerintele de la alin. (1) lit. b) si e) si cea de la alin. (2) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii, iar cele de la alin. (1) lit. c) si d), sub sanctiunea decaderii. Lipsa semnaturii poate fi implinita in conditiile art. 191 alin. (2), iar lipsa dovezii achitarii taxei de timbru poate fi complinita pana la primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel."

113. La articolul 465, alineatele (3) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile prevazute de lege, presedintele instantei sau persoana desemnata de acesta care primeste cererea de apel va stabili lipsurile si ii va cere apelantului sa completeze sau sa modifice cererea de indata, daca este prezent si este posibil, ori in scris, daca apelul a fost trimis prin posta, fax, posta electronica sau curier. Completarea sau modificarea cererii se va face inauntrul termenului de apel. Daca presedintele sau persoana desemnata de acesta apreciaza ca intervalul ramas pana la expirarea termenului de apel nu este suficient, va acorda un termen scurt, de cel mult 5 zile de la expirarea termenului de apel, in care sa se depuna completarea sau modificarea cererii.
......................................................................
(7)Presedintele sau persoana desemnata de acesta, dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile, precum si a termenelor prevazute la alin. (5) si (6), va inainta instantei de apel dosarul, impreuna cu apelurile facute, intampinarea, raspunsul la intampinare si dovezile de comunicare a acestor acte, potrivit alin. (5) si (6)."


114. La articolul 469, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 469
(1)Presedintele instantei de apel sau persoana desemnata de acesta, indata ce primeste dosarul, va lua, prin rezolutie, masuri in vederea repartizarii aleatorii la un complet de judecata.
(2)Presedintele completului de judecata stabileste primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei presedintelui instantei de apel, dispunand citarea partilor. Dispozitiile art. 196 alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator."


115. La articolul 474, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Daca instanta de apel stabileste ca prima instanta a fost necompetenta, iar necompetenta a fost invocata in conditiile legii, va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre judecare instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competent ori, dupa caz, va respinge cererea ca inadmisibila."

116. Articolul 475 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 475 - Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac
Apelantului nu i se poate crea in propria cale de atac o situatie mai rea decat aceea din hotararea atacata, in afara de cazul in care el consimte expres la aceasta sau in cazurile anume prevazute de lege."


117. La articolul 477, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art. 92 pct. 1 lit. a)-k), in cele privind navigatia civila si activitatea in porturi, conflictele de munca si de asigurari sociale, in materie de expropriere, in cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 500.000 lei inclusiv. De asemenea, nu sunt supuse recursului hotararile date de instantele de apel in cazurile in care legea prevede ca hotararile de prima instanta sunt supuse numai apelului."

118. La articolul 478, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Completul se pronunta, in cel mult 48 de ore de la judecata, printr-o incheiere motivata, care este definitiva."

119. La articolul 478, alineatul (6) se abroga.

120. La articolul 478, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) La judecata cererii de suspendare partile trebuie sa fie reprezentate de avocat sau, cand este cazul, de consilierul juridic.
(8)Pentru motive temeinice, instanta de recurs poate reveni asupra suspendarii acordate, dispozitiile alin. (3)-(5) si (7) aplicandu-se in mod corespunzator."


121. La articolul 480, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Mentiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si c)-e), precum si cerintele mentionate la alin. (2) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii. Dispozitiile art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (3) si ale art. 86 alin. (2) raman aplicabile."

122. La articolul 482 alineatul (1), punctele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"2. daca hotararea a fost pronuntata de alt judecator decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecata decat cel stabilit aleatoriu pentru solutionarea cauzei ori a carui compunere a fost schimbata, cu incalcarea legii;
3.cand hotararea a fost data cu incalcarea competentei de ordine publica a altei instante, invocata in conditiile legii;".


123. La articolul 487, alineatele (1), (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 487
(1)Cand recursul este de competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele instantei sau presedintele de sectie ori, dupa caz, persoana desemnata de acestia, primind dosarul de la instanta a carei hotarare se ataca, va lua, prin rezolutie, masuri pentru stabilirea aleatorie a unui complet format din 3 judecatori, care va decide asupra admisibilitatii in principiu a recursului. Dispozitiile art. 469 alin. (3) sunt aplicabile.
.........................................................................
(4)Dupa analiza raportului in completul de filtru, acesta se comunica de indata partilor, care pot formula in scris un punct de vedere asupra raportului, in termen de 10 zile de la comunicare. In lipsa dovezii de comunicare a raportului si inainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la comunicare, completul nu va putea trece la examinarea recursului, potrivit alin. (5) si (6).
.........................................................................
(7)In cazul in care recursul nu poate fi solutionat potrivit alin. (5) sau (6), completul va pronunta, fara citarea partilor, o incheiere de admitere in principiu a recursului si va fixa termenul de judecata pe fond a recursului, cu citarea partilor."


124. La articolul 487, alineatul (8) se abroga.

125. La articolul 492, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Instantele prevazute la alin. (1) vor casa cu trimitere, o singura data in cursul procesului, in cazul in care instanta a carei hotarare este atacata cu recurs a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului sau judecata s-a facut in lipsa partii care a fost nelegal citata, atat la administrarea probelor, cat si la dezbaterea fondului. In vederea rejudecarii, cauza se trimite la instanta care a pronuntat hotararea casata ori la alta instanta de acelasi grad cu aceasta, din aceeasi circumscriptie. Dispozitiile art. 491 se aplica in mod corespunzator in caz de necompetenta, de depasire a atributiilor puterii judecatoresti si de incalcare a autoritatii de lucru judecat."

126. La articolul 497 alineatul (2), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei si, desi se invocase exceptia corespunzatoare, instanta de recurs a omis sa se pronunte asupra acesteia;".

127. La articolul 500, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 500
(1)Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas definitiva."


128. La articolul 505 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. in cazurile prevazute la art. 503 alin. (1) pct. 1, de la comunicarea hotararii;".

129. La articolul 507, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari potrivnice, calea de atac este recursul. In cazul in care revizuirea a fost solutionata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, recursul este de competenta Completului de 5 judecatori."

130. Articolul 508 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 508 - Calitate procesuala
Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele judecatoresti, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, colegiile de conducere ale curtilor de apel, precum si Avocatul Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti."


131. La articolul 510, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 510
(1)Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii de sectii din cadrul acesteia, precum si 20 de judecatori, din care 14 judecatori din sectia/sectiile in a carei/caror competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv unul dintre vicepresedintii acesteia este presedinte al completului.
(2)In cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele sau, dupa caz, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie va stabili numarul judecatorilor din sectiile interesate care vor intra in compunerea completului prevazut la alin. (1), celelalte sectii urmand a fi reprezentate potrivit dispozitiilor aceluiasi alineat."


132. La articolul 510, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Atunci cand problema de drept nu intra in competenta niciunei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, dupa caz, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie va desemna cate 5 judecatori din cadrul fiecarei sectii. Pentru intocmirea raportului, presedintele completului va desemna cate un judecator din cadrul fiecarei sectii."

133. La articolul 510, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, dupa caz, unul dintre vicepresedintii acesteia va lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor din cadrul sectiei in a carei competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, precum si a judecatorilor din celelalte sectii ce intra in alcatuirea completului prevazut la alin. (1).
(4)Dupa alcatuirea completului potrivit alin. (3), presedintele acestuia va desemna dintre membrii completului 3 judecatori pentru a intocmi un raport asupra recursului in interesul legii. Raportorii nu sunt incompatibili.

(5)In vederea intocmirii raportului, presedintele completului va putea solicita unor specialisti recunoscuti opinia scrisa asupra problemelor de drept solutionate diferit."

134. Dupa articolul 511 se introduce un nou articol, articolul 511^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 511^1 - Incetarea efectelor deciziei
Decizia in interesul legii isi inceteaza aplicabilitatea la data modificarii, abrogarii sau constatarii neconstitutionalitatii dispozitiei legale care a facut obiectul interpretarii."


135. La cartea a II-a titlul III, titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II - Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept"

136. Articolul 512 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 512 - Obiectul sesizarii
Daca, in cursul judecatii, un complet de judecata al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al curtii de apel sau al tribunalului, investit cu solutionarea cauzei in ultima instanta, constatand ca o chestiune de drept, de a carei lamurire depinde solutionarea pe fond a cauzei respective, este noua si asupra acesteia Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat si nici nu face obiectul unui recurs in interesul legii in curs de solutionare, va putea solicita Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa pronunte o hotarare prin care sa se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizata."


137. Articolul 513 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 513 - Procedura de judecata
(1)Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de catre completul de judecata dupa dezbateri contradictorii, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 512, prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. Daca prin incheiere se dispune sesizarea, aceasta va cuprinde motivele care sustin admisibilitatea sesizarii potrivit dispozitiilor art. 512, punctul de vedere al completului de judecata si al partilor.
(2)Prin incheierea prevazuta la alin. (1), cauza va fi suspendata pana la pronuntarea hotararii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept.
(3)Dupa inregistrarea cauzei la Inalta Curte de Casatie si Justitie, incheierea de sesizare se publica pe pagina de internet a acestei instante.
(4)Cauzele similare, aflate pe rolul instantelor judecatoresti, pot fi suspendate pana la solutionarea sesizarii.
(5)Repartizarea sesizarii este facuta de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori de persoana desemnata de acestia.
(6)Sesizarea se judeca de un complet format din presedintele sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau de un judecator desemnat de acesta si 12 judecatori din cadrul sectiei respective. Presedintele sectiei sau, in caz de imposibilitate, judecatorul desemnat de acesta este presedintele de complet si va lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor.
(7)Dupa alcatuirea completului potrivit alin. (6), presedintele acestuia va desemna un judecator pentru a intocmi un raport asupra chestiunii de drept supuse judecatii. Judecatorul desemnat raportor nu devine incompatibil.
(8)Atunci cand chestiunea de drept priveste activitatea mai multor sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie va transmite sesizarea presedintilor sectiilor interesate in solutionarea chestiunii de drept. In acest caz, completul va fi alcatuit din presedintele sau, in lipsa acestuia, din vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care va prezida completul, din presedintii sectiilor interesate in solutionarea chestiunii de drept, precum si cate 5 judecatori din cadrul sectiilor respective desemnati aleatoriu de presedintele completului. Dupa alcatuirea completului, pentru intocmirea raportului presedintele completului va desemna cate un judecator din cadrul fiecarei sectii. Raportorii nu sunt incompatibili.
(9)Daca la Inalta Curte de Casatie si Justitie nu exista o sectie corespunzatoare aceleia la care s-a constatat ca chestiunea de drept nu a fost dezlegata unitar in practica instantelor, se aplica in mod corespunzator dispozitiile alin. (8).
(10)Raportul va fi comunicat partilor, care, in termen de cel mult 15 zile de la comunicare, pot depune, in scris, prin avocat sau, dupa caz, prin consilier juridic, punctele lor de vedere privind chestiunea de drept supusa judecatii.
(11)Dispozitiile art. 510 alin. (5)-(8) se aplica in mod corespunzator.
(12)Sesizarea se judeca fara citarea partilor, in cel mult 3 luni de la data investirii, iar solutia se adopta cu cel putin doua treimi din numarul judecatorilor completului. Nu se admit abtineri de la vot.
(13) Procedura prevazuta in prezentul capitol este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar."


138. La articolul 514, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 514
(1)Asupra sesizarii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunta prin decizie, numai cu privire la chestiunea de drept supusa dezlegarii.
.......................................................................
(3)Dezlegarea data chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanta care a solicitat dezlegarea de la data pronuntarii deciziei, iar pentru celelalte instante, de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."


139. La articolul 514, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Dispozitiile art. 511^1 se aplica in mod corespunzator."

140. La articolul 517, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Cand apreciaza contestatia ca neintemeiata, completul de judecata o va respinge prin incheiere. Impotriva acestei incheieri contestatorul poate face plangere in termen de 3 zile de la comunicare. Plangerea se depune la instanta care a pronuntat incheierea, care o va inainta de indata pentru solutionare, impreuna cu o copie certificata de pe dosarul cauzei, instantei ierarhic superioare. Cand procesul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, plangerea se solutioneaza de un alt complet al aceleiasi sectii. Formularea plangerii nu suspenda judecata."

141. La articolul 517, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Incheierile prevazute la alin. (4) si (5) se motiveaza in termen de 5 zile de la pronuntare."

142. La articolul 521, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care competenta teritoriala nu poate fi stabilita potrivit dispozitiilor alin. (2), cererile necontencioase se vor indrepta la instanta in a carei circumscriptie petentul isi are, dupa caz, domiciliul, resedinta, sediul ori reprezentanta, iar, daca niciuna dintre acestea nu se afla pe teritoriul Romaniei, cererile se vor indrepta, urmand regulile de competenta materiala, la Judecatoria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la Tribunalul Bucuresti."

143. Dupa articolul 532 se introduce un nou articol, articolul 532^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 532^1 - Inventarierea bunurilor minorului
(1)In vederea inventarierii bunurilor minorului pus sub tutela, instanta de tutela desemneaza de indata un delegat si dispune citarea tutorelui si a membrilor consiliului de familie, precum si a minorului care a implinit varsta de 14 ani.
(2)Inventarul va cuprinde datele de identificare a bunurilor mobile sau imobile, descrierea lor sumara, inclusiv mentiuni privind starea bunurilor si valoarea estimata a acestora, precum si indicarea inscrisurilor existente cu privire la bunuri. De asemenea, inventarul va cuprinde mentiuni privind creantele, datoriile sau alte pretentii declarate de tutore sau de membrii consiliului de familie."


144. La articolul 536, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sub rezerva respectarii ordinii publice si a bunelor moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii, partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris incheiat ulterior, cel mai tarziu odata cu constituirea tribunalului arbitral, fie direct, fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea si inlocuirea arbitrilor, termenul si locul arbitrajului, normele de procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigiului, inclusiv eventuale proceduri prealabile de solutionare a litigiului, repartizarea intre parti a cheltuielilor arbitrale si, in general, orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului."

145. La articolul 540, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 540
(1)Conventia arbitrala se incheie in scris, sub sanctiunea nulitatii. Conditia formei scrise se considera indeplinita atunci cand recurgerea la arbitraj a fost convenita prin schimb de corespondenta, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale."


146. La articolul 541, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Existenta conventiei arbitrale poate rezulta si din intelegerea scrisa a partilor facuta in fata tribunalului arbitral."

147. La articolul 542, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 542
(1)Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care este stipulata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului, aratandu-se, sub sanctiunea nulitatii, modalitatea de numire a arbitrilor. In cazul arbitrajului institutionalizat este suficienta referirea la institutia sau regulile de procedura ale institutiei care organizeaza arbitrajul."


148. La articolul 543, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 543
(1)Prin compromis partile convin ca un litigiu intervenit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului, aratanduse, sub sanctiunea nulitatii, obiectul litigiului si numele arbitrilor sau modalitatea de desemnare a acestora in cazul arbitrajului ad-hoc. In cazul arbitrajului institutionalizat, daca partile nu au ales arbitrii si nici nu au stabilit modalitatea de desemnare a acestora, aceasta se va face potrivit regulilor de procedura ale respectivei institutii arbitrale."


149. La articolul 546, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 546
(1)Instanta judecatoreasca, sesizata cu o cauza cu privire la care s-a incheiat o conventie arbitrala, isi va verifica propria competenta si se va declara necompetenta numai daca partile sau una dintre ele solicita aceasta, invocand conventia arbitrala. In acest caz, instanta isi va declina competenta in favoarea organizatiei sau institutiei pe langa care functioneaza arbitrajul institutionalizat, care, in temeiul hotararii de declinare, va lua masurile necesare in vederea constituirii tribunalului arbitral. In cazul arbitrajului ad-hoc, instanta va respinge cererea ca nefiind de competenta instantei judecatoresti."


150. Articolul 549 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 549 - Nulitatea partiala
Este nula clauza din conventia arbitrala care confera uneia dintre parti un privilegiu cu privire la desemnarea arbitrilor ori care prevede dreptul uneia dintre parti de a numi arbitrul in locul celeilalte parti sau de a avea mai multi arbitri decat cealalta parte."


151. La articolul 562, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 562
(1)Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau, daca nu s-a prevazut nimic in aceasta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara, in limba contractului din care s-a nascut litigiul ori, daca partile nu se inteleg, intr-o limba de circulatie internationala stabilita de tribunalul arbitral."


152. La articolul 568, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cand partile recurg la arbitrajul institutionalizat, se aplica dispozitiile art. 610 alin. (3)."

153. Dupa articolul 585 se introduce un nou articol, articolul 585^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 585^1 - Atacarea separata a incheierilor de sedinta
(1)Pot fi atacate separat cu actiunea in anulare prevazuta la art. 599 incheierile tribunalului arbitral prin care s-au luat urmatoarele masuri:
a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 406 si 407;
b) au fost luate masuri asiguratorii sau provizorii, potrivit art. 577;
c) a fost respinsa, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale privind constitutionalitatea unei dispozitii legale.
(2)Dispozitiile art. 599-604 se aplica in mod corespunzator, in masura in care prezentul articol nu prevede altfel.
(3)In afara motivelor prevazute la art. 599, in actiunea in anulare se poate invoca si lipsa conditiilor prevazute de lege pentru luarea masurilor dispuse prin incheiere.
(4)Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de 5 zile de la comunicare, cu exceptia cazului prevazut la alin. (1) lit. a), cand poate fi formulata cat timp dureaza suspendarea.
(5)In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), actiunea in anulare nu suspenda cursul arbitrajului.
(6)Solutionand actiunea in anulare, curtea de apel poate, dupa caz, sa mentina, sa modifice sau sa desfiinteze masurile dispuse de tribunalul arbitral prin incheiere. Hotararea curtii de apel este definitiva."


154. La articolul 592, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 592
(1)Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile, potrivit dispozitiilor art. 5."


155. La articolul 594, alineatul (2) se abroga.

156. La articolul 599 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) daca, dupa pronuntarea hotararii arbitrale, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea cauza, declarand neconstitutionala legea, ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau dintr-o ordonanta care a facut obiectul acelei exceptii ori alte dispozitii din actul atacat, care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate de prevederile mentionate in sesizare."

157. Articolul 602 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 602 - Termen de exercitare
(1)Actiunea in anulare va fi introdusa la curtea de apel in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale. Daca s-a formulat o cerere potrivit art. 595, termenul curge de la data comunicarii hotararii sau, dupa caz, a incheierii prin care a fost solutionata cererea.
(2)Pentru motivul prevazut la art. 599 alin. (1) lit. i), termenul este de 3 luni de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."


158. Articolul 603 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 603 - Suspendarea executarii
Curtea de apel va putea suspenda executarea hotararii arbitrale impotriva careia a fost introdusa actiunea in anulare. Dispozitiile art. 478 alin. (2)-(5) si (8) se aplica in mod corespunzator."


159. La articolul 604, alineatul (1), litera b) a alineatului (3) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 604
(1)Curtea de apel va judeca actiunea in anulare in completul prevazut de lege pentru judecata in prima instanta
......................................................................
b) in celelalte cazuri prevazute la art. 599 alin. (1), va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, daca cel putin una dintre parti solicita expres acest lucru. In caz contrar, daca litigiul este in stare de judecata, curtea de apel se va pronunta in fond, in limitele conventiei arbitrale. Daca insa, pentru a hotari in fond, este nevoie de noi probe, curtea se va pronunta in fond dupa administrarea lor. In acest din urma caz, curtea va pronunta mai intai hotararea de anulare si, dupa administrarea probelor, hotararea asupra fondului, iar, daca partile au convenit expres ca litigiul sa fie solutionat de catre tribunalul arbitral in echitate, curtea de apel va solutiona cauza in echitate.
......................................................................
(4)Hotararile curtii de apel, pronuntate potrivit alin. (3), sunt supuse recursului."


160. Articolul 606 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 606 - Executarea silita
Hotararea arbitrala constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca."


161. La articolul 608, alineatul (3) se abroga.

162. La articolul 613, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Executarea unor obligatii de a face, precum inscrierea sau radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizatii, eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea, se poate obtine la simpla cerere a persoanei indreptatite, facuta in temeiul unui titlu executoriu, fara a fi necesara interventia executorului judecatoresc, daca prin lege nu se dispune altfel. In caz de neconformare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silita in conditiile prezentului cod.
(5)Vanzarea de catre creditor a bunurilor mobile ipotecate in conditiile art. 2.445 din Codul civil se face cu incuviintarea instantei, fara interventia executorului judecatoresc."


163. La articolul 615, alineatul (2) se abroga.

164. La articolul 619, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca prin titlul executoriu nu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte asemenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri."

165. Articolul 623 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 623 - Temeiul executarii silite
(1)Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu.
(2)Constituie titluri executorii hotararile executorii, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare."


166. Articolul 624 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 624 - Hotararile executorii
Sunt hotarari executorii:
1.hotararile date in apel, daca prin lege nu se prevede altfel;
2.hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, ori cele in legatura cu care partile au convenit sa exercite direct recursul, potrivit art. 453 alin. (2)."


167. Articolul 626 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 626 - Hotararile arbitrale si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale
Pot fi puse in executare hotararile arbitrale, chiar daca sunt atacate cu actiunea in anulare, precum si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale ramase definitive, ca urmare a neatacarii lor in fata instantei judecatoresti competente."


168. Articolul 627 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 627 - Titlurile executorii europene
Titlurile executorii europene cu privire la care dreptul Uniunii Europene nu cere recunoasterea prealabila in statul membru in care se va face executarea sunt executorii de drept, fara nicio alta formalitate prealabila."


169. Articolul 628 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 628 - Executarea hotararilor supuse controlului instantelor judecatoresti
(1)Punerea in executare a unei hotarari judecatoresti care constituie titlu executoriu se poate face numai pe riscul creditorului daca hotararea poate fi atacata cu apel sau recurs; daca titlul este ulterior modificat ori desfiintat, creditorul va fi tinut, in conditiile legii, sa il repuna pe debitor in drepturile sale, in tot sau in parte, dupa caz.
(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in cazul punerii in executare a unei hotarari arbitrale."


170. Articolul 629 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 629 - Alte titluri executorii
(1)Sunt, de asemenea, titluri executorii si pot fi puse in executare silita:
1.incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
2.inscrisurile autentice;
3.titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere executorie.
(2)Suspendarea executarii titlurilor prevazute la alin. (1) pct. 2 si 3 poate fi ceruta si in cadrul actiunii de fond avand ca obiect desfiintarea lor. Dispozitiile art. 708 se aplica in mod corespunzator."


171. Articolul 630 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 630 - Inscrisurile autentice notariale
(1)Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa, lichida si exigibila constituie titlu executoriu. In lipsa originalului, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public.
(2)In cazul anularii de catre instanta de judecata a inscrisului autentificat de notarul public, raspunderea civila a notarului public poate fi angajata numai pentru incalcarea de catre acesta cu vinovatie a obligatiilor sale profesionale, urmate de cauzarea unui prejudiciu, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva."


172. Articolul 631 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 631 - Titlurile de credit
Cambia, biletul la ordin si cecul, precum si alte titluri de credit constituie titluri executorii, daca indeplinesc conditiile prevazute in legea speciala."


173. Articolul 632 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 632 - Refuzul eliberarii titlului executoriu
Daca se refuza eliberarea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel, creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu, in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz."


174. La articolul 634, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile art. 40 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si participantilor la executarea silita prevazuti la alin. (1) pct. 4-8."

175. La articolul 635, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul executarii silite, potrivit legii. In acest caz, actele de executare indeplinite pana la data transmiterii calitatii procesuale produc efecte, in conditiile legii, fata de succesorii in drepturi ai creditorului sau ai debitorului, dupa caz."

176. La articolul 641, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Instanta de executare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii silite, contestatiile la executare, precum si orice alte incidente aparute in cursul executarii silite, cu exceptia celor date de lege in competenta altor instante sau organe."

177. La articolul 642, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca bunurile urmaribile, mobile sau imobile, se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel, oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa una dintre acestea este competent sa realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmaribile aflate in raza celorlalte curti de apel.
(3)Daca bunul mobil care face obiectul urmaririi silite ori al executarii silite directe a fost mutat in timpul procedurii de executare, competent teritorial este executorul judecatoresc care a inceput procedura de executare."


178. Articolul 643 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 643 - Recuzarea si inlocuirea executorului judecatoresc
(1)Executorii judecatoresti pot fi recuzati numai in cazurile si in conditiile prevazute la art. 41 si urmatoarele din prezentul cod.
(2)Cererea de recuzare nu suspenda de drept executarea. Cu toate acestea, instanta de executare poate dispune, motivat, suspendarea executarii pana la solutionarea cererii de recuzare, prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa dea in prealabil o cautiune in cuantum de 1.000 lei. In cazul in care valoarea creantei prevazute in titlul executoriu nu depaseste 1.000 lei, cautiunea va fi de 10% din valoarea creantei.
(3)In caz de admitere a cererii de recuzare, incheierea va arata in ce masura actele indeplinite de executorul judecatoresc urmeaza sa fie pastrate.
(4)La cererea creditorului, instanta care a incuviintat executarea silita poate dispune, pentru motive temeinice, inlocuirea executorului judecatoresc cu alt executor judecatoresc indicat de catre creditor si continuarea executarii silite de catre noul executor judecatoresc. Dispozitiile art. 644 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."


179. La articolul 644, alineatul (2) se abroga.

180. La articolul 644, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care dispune conexarea executarilor, instanta, prin incheiere, se va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul conexarii. Totodata, instanta va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul desemnat potrivit alin. (1)."

181. La articolul 647, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca prin lege nu se dispune altfel, incheierile se dau fara citarea partilor, se comunica acestora, sunt executorii de drept si pot fi atacate numai cu contestatie la executare."

182. Articolul 648 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 648 - Ministerul Public
Ministerul Public sprijina, in conditiile legii, executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii. In cazurile anume prevazute de lege, Ministerul Public poate sa ceara punerea in executare a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii."


183. La articolul 649, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Agentii fortei publice nu pot refuza sa sprijine activitatea de executare silita sub motiv ca exista impedimente, de orice natura, la executare, singurul raspunzator pentru nesocotirea acestora fiind executorul judecatoresc, in conditiile legii.
(4)In caz de refuz, dispozitiile art. 183 alin. (2) si ale art. 184-186 sunt aplicabile in mod corespunzator."


184. La articolul 650, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 650
(1)La cererea executorului judecatoresc, cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia supuse urmaririi, potrivit legii, au datoria sa comunice in scris toate informatiile necesare pentru efectuarea executarii. Ei sunt tinuti sa declare intinderea obligatiilor lor fata de debitorul urmarit, eventuale modalitati care le-ar putea afecta, sechestre anterioare, cesiuni de creanta, subrogatii, preluari de datorie, novatii, precum si orice alte acte sau fapte de natura sa modifice continutul ori partile raportului obligational sau regimul juridic al bunului detinut. La cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, instanta de executare poate lua masurile prevazute la art. 182 alin. (1) pct. 2 lit. f) si la art. 184.
(2)De asemenea, la cererea executorului judecatoresc, institutiile publice, institutiile de credit si orice alte persoane fizice sau juridice sunt obligate sa ii comunice, de indata, in scris, datele si informatiile apreciate de executorul judecatoresc ca fiind necesare realizarii executarii silite, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate sa comunice, in aceleasi conditii, datele si informatiile pe care le administreaza potrivit legii. La cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, instanta de executare poate lua masurile prevazute la art. 182 alin. (1) pct. 2 lit. f) si la art. 184.
......................................................................
(5)In vederea obtinerii informatiilor necesare executarii, executorul judecatoresc are acces liber la cartea funciara, la registrul comertului si la alte registre publice care contin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmarire silita. Totodata, executorul judecatoresc poate solicita instantei de executare datele si informatiile la care se refera art. 149 alin. (8)."


185. La articolul 650, alineatul (6) se abroga.

186. La articolul 651, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 651
(1)In cazurile si in conditiile anume prevazute de lege, prezenta martorilor asistenti este obligatorie la patrunderea intr-o locuinta, in localuri, depozite sau alte incaperi, in vederea sechestrarii si ridicarii bunurilor debitorului."


187. La articolul 654, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererea de executare silita, in afara mentiunilor prevazute la art. 143, va cuprinde:
a) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului si debitorului;
b) bunul sau, dupa caz, felul prestatiei datorate;
c) modalitatile de executare solicitate de creditor.
(4)La cerere se vor atasa titlul executoriu in original sau in copie legalizata, dupa caz, si dovada achitarii taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum si, daca este cazul, inscrisurile anume prevazute de lege."


188. La articolul 655, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Incheierea prevazuta la alin. (1) se comunica de indata creditorului. In cazul in care executorul judecatoresc refuza deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii prevazute la alin. (1), la instanta de executare."

189. Articolul 656 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 656 - Incuviintarea executarii silite
(1)In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie certificata de executorul judecatoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, incheierea prevazuta la art. 655 alin. (1) si dovada taxei de timbru.
(2)Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de instanta in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la judecatorie, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.
(3)Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 228 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta, si autorizarea creditorului sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu.
(4)Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.
(5) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:
1.cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;
2.hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3.inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de forma cerute de lege;
4.creanta nu este certa, lichida si exigibila;
5.debitorul se bucura de imunitate de executare;
6.titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita;
7.exista alte impedimente prevazute de lege.
(6)Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai de creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.
(7)In partea finala a incheierii de incuviintare a executarii silite va fi adaugata formula executorie, cu urmatorul cuprins:
<<Noi, Presedintele Romaniei
Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul (Aici urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronuntat prezenta incheiere de incuviintare a executarii silite. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii. (Urmeaza semnatura presedintelui instantei si a grefierului.)>>"


190. La articolul 657, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii."

191. La articolul 659, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. in cazul ordonantelor si incheierilor pronuntate de instanta si declarate de lege executorii."

192. La articolul 660, alineatul (2), punctul 4 al alineatului (3) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a facut plata in mod voluntar. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat potrivit art. 658, a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.
......................................................................
4.onorariul expertului, al traducatorului si al interpretului;
......................................................................
(4)Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin incheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare, pe calea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta. Dispozitiile art. 445 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator, iar suspendarea executarii in privinta acestor cheltuieli de executare nu este conditionata de plata unei cautiuni."


193. Articolul 663 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 663 - Trecerea la executarea silita
In afara de cazul in care legea prevede altfel, actele de executare silita nu pot fi efectuate decat dupa expirarea termenului aratat in somatie sau, in lipsa acesteia, in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat executarea."


194. La articolul 669 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 669
(1)Daca din lege nu rezulta contrariul, pentru toate actele de executare efectuate in cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese-verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni:"


195. La articolul 672, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 672
(1)In cazul in care executorul judecatoresc intampina opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, facuta in conditiile art. 649 alin. (2), organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa asigure indeplinirea efectiva a activitatii de executare silita, inclusiv prin indepartarea de la locul executarii a debitorului sau a oricarei alte persoane."


196. La articolul 682, alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Dupa inregistrarea cererii, executorul judecatoresc o va inainta de indata instantei de executare competente, impreuna cu toate documentele justificative, dispozitiile art. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. Pana la solutionarea cererii de interventie, instanta poate suspenda eliberarea sau distribuirea de sume obtinute din valorificarea bunurilor debitorului. Instanta poate obliga creditorul intervenient la plata unei cautiuni. Dispozitiile art. 708 alin. (7) si (8) se aplica in mod corespunzator.
..........................................................................
(6)Daca debitorul contesta, in tot sau in parte, creantele reclamate, creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite instantei, cu plata prealabila a cautiunii prevazute la art. 708 alin. (2), sa dispuna executorului judecatoresc ca sumele reclamate sa fie puse deoparte, daca, in termen de 5 zile de la data cand a avut loc convocarea prevazuta la alin. (4), acestia vor face dovada ca au introdus actiune in justitie in scopul obtinerii titlului executoriu. Pana la expirarea acestui termen, eliberarea sau, dupa caz, distribuirea acestor sume, daca este cazul, se suspenda de drept, iar dupa implinirea termenului instanta va decide asupra suspendarii, in conditiile alin. (3), pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva. In acest din urma caz, aceste sume vor fi consemnate pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva, cu exceptia situatiei in care ar fi pretinse de alti creditori in rang util."


197. La articolul 687, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 687
(1)In cazul in care creditorul, din culpa sa, a lasat sa treaca 6 luni fara sa indeplineasca un act sau demers necesar executarii silite, ce i-a fost solicitat, in scris, de catre executorul judecatoresc, executarea se perima de drept."


198. La articolul 691, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Executarea se suspenda si la cererea creditorului urmaritor de catre executorul judecatoresc."

199. La articolul 691, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Actele de executare efectuate in ziua solutionarii cererii avand ca obiect suspendarea, fie si provizorie, a executarii silite sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare si a contestatiei la executare."

200. La articolul 692, alineatul (2) se abroga.

201. La articolul 692, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca cererea este admisa, instanta va suspenda executarea celorlalte bunuri.
(4)Executarea suspendata nu va putea fi reluata decat dupa ramanerea definitiva a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuata."


202. Articolul 693 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 693 - Cazuri de incetare a executarii
(1)Executarea silita inceteaza daca:
1.s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum si alte sume datorate potrivit legii;
2.nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile sau a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri;
3.creditorul a renuntat la executare;
4.a fost desfiintat titlul executoriu;
5.a fost anulata executarea.
(2)In toate cazurile, executorul judecatoresc va intocmi o incheiere, motivata in fapt si in drept, cu mentionarea cauzei de incetare a executarii. Incheierea de incetare a executarii va fi comunicata de indata creditorului si debitorului.
(3)In cazurile prevazute la alin. (1) pct. 2, 3 si 5 executorul judecatoresc ii va remite personal creditorului sau reprezentantului sau titlul executoriu."


203. Articolul 696 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 696 - Termenul de prescriptie
(1)Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani.
(2)Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive."


204. Dupa articolul 696 se introduce un nou articol, articolul 696^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 696^1 - Efectele implinirii termenului de prescriptie
(1)Prescriptia nu opereaza de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.
(2)Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, daca dreptul de a obtine obligarea paratului este imprescriptibil sau, dupa caz, nu s-a prescris, creditorul poate obtine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fara a i se putea opune exceptia autoritatii de lucru judecat."


205. La articolul 701, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 701
(1)Impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii.
.......................................................................
(3)De asemenea, dupa inceperea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale."


206. La articolul 702, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui.
(3)Nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive care au existat la data primei contestatii. Cu toate acestea, contestatorul isi poate modifica cererea initiala adaugand motive noi de contestatie daca, in privinta acestora din urma, este respectat termenul de exercitare a contestatiei la executare."


207. Articolul 703 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 703 - Instanta competenta
(1)Contestatia se introduce la instanta de executare.
(2)In cazul urmaririi silite prin poprire, daca domiciliul sau sediul debitorului se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare, contestatia se poate introduce si la judecatoria in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau sediul debitorul. In cazul urmaririi silite a imobilelor, al urmaririi silite a fructelor si a veniturilor generale ale imobilelor, precum si in cazul predarii silite a bunurilor imobile, daca imobilul se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare, contestatia se poate introduce si la judecatoria de la locul situarii imobilului.
(3)Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare."


208. La articolul 704, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita."

209. La articolul 709, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 709
(1)Daca admite contestatia la executare, instanta, tinand seama de obiectul acesteia, dupa caz, va indrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori incetarea executarii insesi, va anula ori lamuri titlul executoriu."


210. La articolul 710, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 710
(1)Pana la adjudecarea bunurilor scoase la vanzare silita, debitorul sau tertul garant poate obtine desfiintarea masurilor asiguratorii ori de executare, consemnand la unitatea prevazuta de lege, la dispozitia executorului judecatoresc, intreaga valoare a creantei, cu toate accesoriile si cheltuielile de executare, si depunand dovada de consemnare la executorul judecatoresc.
........................................................................
(4)Daca insa debitorul sau tertul garant va dovedi ca a facut contestatie in termen si se va opune la eliberare, aceasta este suspendata de drept, iar executorul judecatoresc se va pronunta asupra eliberarii sumei numai dupa ce instanta a dat o hotarare definitiva asupra contestatiei respective."


211. La articolul 717, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 717
(1)Bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exercitiului unei profesii autorizate nu pot fi urmarite decat de catre creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu exercitarea profesiei respective. Daca bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, insa servesc la exercitarea ocupatiei sau profesiei debitorului persoana fizica, pot fi supuse urmaririi silite numai daca nu exista alte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere sau alte creante privilegiate asupra mobilelor."


212. La articolul 721, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Bunurile mobile aflate in locul care constituie domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul social sau punctul de lucru al debitorului se prezuma, pana la proba contrara, ca apartin acestuia din urma. In cazul in care se afirma ca unele bunuri apartin altei persoane, dar drepturile acesteia nu rezulta din inscrisuri cu data certa, executorul va sechestra bunurile, insa va face mentiune in procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse."

213. Articolul 731 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 731 - Publicitatea sechestrului
(1)Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune, la cererea executorului judecatoresc, in registrul comertului, in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, in registrul succesoral tinut de camera notarilor publici sau in alte registre de publicitate, dupa caz.
(2)De la data inscrierii, sechestrul devine opozabil tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra bunului respectiv."


214. La articolul 740 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. plateste creanta, inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare, in mainile creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. Dispozitiile art. 693 sunt aplicabile;"

215. La articolul 743, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1) tertul cumparator nu consemneaza pretul oferit la dispozitia executorului judecatoresc, se va fixa termen pentru vanzare la licitatie publica, potrivit art. 748."

216. La articolul 748, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 748
(1)Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin vanzare la licitatie publica, executorul judecatoresc, in termen de cel mult o zi de la expirarea termenelor prevazute la art. 742 alin. (1) sau la art. 743, iar, in cazul bunurilor prevazute la art. 742 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru, va fixa, prin incheiere definitiva, ziua, ora si locul licitatiei."


217. La articolul 750, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 750
(1)Executorul judecatoresc ii va instiinta pe creditor, debitor, tertul detinator al bunurilor sechestrate, precum si pe orice persoana care are un drept in legatura cu aceste bunuri despre ziua, ora si locul vanzarii la licitatie, potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor, cu cel putin 48 de ore inainte de termenul fixat pentru vanzare."


218. La articolul 751 alineatul (2), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele g^1) si g^2), cu urmatorul cuprins:
"g^1) somatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege;
g^2) invitatia catre toti cei care vor sa cumpere bunul sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare;"


219. La articolul 751, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(7) Cate un exemplar din publicatia de vanzare se va comunica persoanelor prevazute la art. 750 alin. (1).
(8)In cazul in care se urmaresc bunurile mobile ale unui minor sau ale unei persoane puse sub interdictie judecatoreasca, dispozitiile art. 829 alin. (2) sunt aplicabile."


220. La articolul 756, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 756
(1) Poate participa la licitatie orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu, precum si capacitatea de a dobandi bunurile scoase la licitatie."


221. Articolul 759 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 759 - Stingerea dreptului de preemptiune
Titularul unui drept de preemptiune care nu a participat la licitatie nu va mai putea sa isi exercite dreptul dupa adjudecarea bunului."


222. La articolul 771, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, dupa caz, de la sediul principal sau, dupa caz, de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul. Daca debitorul are mai multe conturi deschise, competenta pentru infiintarea popririi asupra tuturor conturilor apartine executorului judecatoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise."

223. La articolul 772, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 772
(1)Poprirea se infiinteaza fara somatie, in baza incheierii de incuviintare a executarii, prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea, ce va fi comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 770 alin. (1), impreuna cu incheierea de incuviintare a executarii sau un certificat privind solutia pronuntata in dosar. Despre masura luata va fi instiintat si debitorul, caruia i se va comunica, in copie, adresa de infiintare a popririi, la care se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executarii sau de pe certificatul privind solutia pronuntata in dosar, si titlul executoriu, in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterior comunicate."


224. La articolul 773, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 773
(1)Din momentul comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertul poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. De la indisponibilizare si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire, tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, daca legea nu prevede altfel."


225. La articolul 773, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) In cazul in care titlul executoriu cuprinde o obligatie de plata in valuta, institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in valuta indicata in titlul executoriu a sumelor existente in conturile debitorului, fie in lei, fie intr-o alta valuta decat aceea in care se face executarea, fara a fi necesar consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva."

226. La articolul 774, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale, dispozitiile art. 731 se aplica in mod corespunzator."

227. La articolul 789, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Urmarirea veniturilor unui imobil nu va putea fi efectuata daca exista o urmarire imobiliara asupra aceluiasi imobil."

228. Articolul 790 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 790 - Cererea de urmarire
(1)Cererea de urmarire, insotita de titlul executoriu si de dovada achitarii taxelor de timbru, se va indrepta la executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla imobilul ale carui venituri se urmaresc.
(2)Cererea de urmarire va cuprinde mentiunile prevazute la art. 654 si indicarea imobilului ale carui venituri se urmaresc."


229. Articolul 791 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 791 - Administratorul-sechestru
(1)Dupa incuviintarea urmaririi silite, la cererea creditorului sau, in lipsa, atunci cand apreciaza ca este necesar, executorul judecatoresc va numi, prin incheiere, data cu citarea in termen scurt a partilor, un administrator-sechestru, pentru administrarea veniturilor imobilului.
(2)Poate fi numit administrator-sechestru creditorul, debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica.
(3)Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat debitorul, executorul ii va fixa drept remuneratie o suma, tinand seama de activitatea depusa, stabilind totodata si modalitatea de plata.
(4)Administratorul-sechestru actioneaza in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia, dispozitiile Codului civil privitoare la administrarea bunurilor altuia aplicandu-se in mod corespunzator.
(5)In cazul neindeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa, administratorul-sechestru, la cererea oricarei persoane interesate, poate fi revocat de catre executorul judecatoresc si inlocuit cu alta persoana.
(6)De asemenea, la cererea oricarei persoane interesate, administratorul-sechestru poate fi obligat la despagubiri de catre instanta de executare."


230. La articolul 802, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul titlurilor executorii privitoare la creante a caror valoare nu depaseste 10.000 lei, vanzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi facuta numai daca acesta nu are alte bunuri urmaribile sau daca are bunuri urmaribile, dar nu pot fi valorificate. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecatoresc informatiile, lamuririle si dovezile necesare, precum si furnizarea cu rea-credinta de informatii incomplete in legatura cu existenta si valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natura a fi valorificate in vederea acoperirii integrale a creantei permit declansarea urmaririi silite imobiliare chiar daca valoarea creantei nu depaseste 10.000 lei."

231. La articolul 803, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Sunt supuse urmaririi silite, odata cu imobilul inscris in cartea funciara, si orice alte lucrari autonome sau adaugate, potrivit Codului civil, chiar daca acestea din urma nu sunt inscrise in cartea funciara la data inceperii urmaririi."

232. La articolul 806, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Creditorul ipotecar nu poate cere scoaterea la vanzare silita a bunurilor neipotecate ale debitorului sau decat in cazul in care urmarirea silita a bunurilor imobile ipotecate nu a condus la indestularea creditorului ipotecar in limita sumelor totale datorate."

233. La articolul 808, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 808
(1)Cererea de urmarire, insotita de titlul executoriu si de dovada achitarii taxelor de timbru, se va indrepta la executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla imobilul apartinand debitorului urmarit sau unei alte persoane, daca se urmareste un imobil ipotecat."


234. La articolul 808, alineatul (3) se abroga.

235. La articolul 808, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cererea de urmarire va cuprinde mentiunile prevazute la art. 654."

236. La articolul 810, alineatul (1) se abroga.

237. La articolul 810, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca se urmareste numai cota-parte apartinand debitorului din imobilul aflat in proprietate comuna pe cote-parti, copii certificate ale incheierii de incuviintare a executarii vor fi comunicate si coproprietarilor, cu invitatia de a-si exercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art. 812."

238. La articolul 811, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 811
(1)Odata cu comunicarea incheierii de incuviintare, executorul va solicita biroului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara sa dispuna, in baza acesteia, notarea urmaririi imobilului in cartea funciara, cu aratarea creditorului urmaritor si a sumei pentru care se face urmarirea."


239. Articolul 815 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 815 - Modalitati de valorificare
Imobilele urmarite silit se valorifica prin modalitatile de vanzare prevazute la art. 743-745, care se aplica in mod corespunzator."


240. Articolul 816 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 816 - Inopozabilitatea unor drepturi
Drepturile reale, precum si orice alte drepturi inscrise dupa notarea urmaririi imobilului in cartea funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului, in afara de cazurile expres prevazute de lege ori de cazul in care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel drept ori debitorul sau tertul dobanditor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare."


241. Articolul 818 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 818 - Procesul-verbal de situatie
(1)Dupa comunicarea incheierii de incuviintare a executarii si notarea in cartea funciara a urmaririi silite, executorul judecatoresc, in vederea identificarii imobilului urmarit si a pretuirii lui, va incheia un proces-verbal de situatie, care va cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la art. 828 alin. (1) lit. a)-c), e) si m), elemente privind descrierea imobilului urmarit, precum si, daca este cazul, obligatiile fiscale cu privire la imobil si sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. In cazul in care debitorul nu furnizeaza aceste elemente in conditiile art. 618, executorul judecatoresc va face demersurile prevazute la art. 650 spre a obtine inscrisurile si relatiile care fac posibile identificarea imobilului urmarit si evaluarea sa. In invitatia comunicata debitorului potrivit art. 618, executorul judecatoresc, sub sanctiune de nulitate a executarii, va indica debitorului ca, in lipsa unor relatii, insotite de acte doveditoare, privind descrierea imobilului spre a face posibila evaluarea, se va recurge la demersurile prevazute la art. 650. In toate cazurile, in vederea identificarii imobilului, executorul judecatoresc are dreptul sa se deplaseze la locul situarii imobilului.
(2)In cazul in care imobilul supus urmaririi nu este inscris in cartea funciara, executorul judecatoresc va solicita biroului de cadastru si publicitate imobiliara, in numele debitorului, deschiderea cartii funciare, in baza unei documentatii cadastrale intocmite de o persoana autorizata si a titlurilor de proprietate obtinute, cand este cazul, in conditiile art. 650. Cheltuielile necesare vor fi avansate de creditor si vor fi imputate debitorului cu titlu de cheltuieli de executare silita, in conditiile art. 660."


242. Articolul 823 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 823 - Distribuirea veniturilor imobilului
Sumele incasate de administratorul-sechestru se vor distribui creditorilor, cu respectarea dispozitiilor art. 853-876, chiar inainte de distribuirea pretului rezultat din vanzarea imobilului urmarit."


243. La articolul 824, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 824
(1)Daca in termen de 15 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii debitorul nu plateste datoria, executorul judecatoresc va incepe procedura de vanzare."


244. Articolul 825 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 825 - Evaluarea imobilului urmarit
(1)Executorul judecatoresc va stabili de indata, prin incheiere, valoarea de circulatie a imobilului, raportata la pretul mediu de piata din localitatea respectiva, si o va comunica partilor.
(2)Totodata, executorul va cere biroului de cadastru si publicitate imobiliara sa ii comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si eventualele drepturi de preferinta inscrise in folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului.
(3)La cererea partilor interesate sau in cazul in care nu poate proceda el insusi la evaluare, executorul judecatoresc va numi un expert care sa stabileasca valoarea de circulatie a imobilului.
(4)Cererea de expertiza va fi facuta de parti, in termen de 15 zile de la comunicarea incheierii prevazute la alin. (1), sub sanctiunea decaderii. Expertiza poate fi ceruta si de tertul dobanditor, de coproprietari in cazul prevazut la art. 812, precum si de creditorii intervenienti, in acelasi termen.
(5)La cerere se vor alatura toate inscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.
(6)Expertul va fi numit de catre executor prin incheiere executorie, care va arata si termenul de depunere a raportului de expertiza, dispozitiile art. 747 alin. (6)-(9) aplicandu-se in mod corespunzator. Incheierea se comunica partilor si expertului. Creditorul poate depune la dosar inscrisuri in vederea evaluarii imobilului, daca este cazul.
(7)O alta expertiza nu este admisibila, dar partile pot conveni o alta valoare.
(8)Refuzul debitorului de a permite accesul expertului in imobil in vederea evaluarii nu impiedica evaluarea, urmand sa se ia in considerare inscrisurile depuse la dosarul de executare, precum si orice alte date sau informatii disponibile, inclusiv cele obtinute de executor pe baza demersurilor intreprinse in conditiile art. 650."


245. La articolul 827, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 827
(1)In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului, executorul va fixa, prin incheiere definitiva, termenul pentru vanzarea imobilului, ce va fi adus la cunostinta publica prin publicatii de vanzare."


246. La articolul 827, alineatul (3) se abroga.

247. La articolul 828, litera k) a alineatului (1) si alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"k) invitatia catre toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare;
.......................................................................
(4)Publicatii in extras, cuprinzand mentiunile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si f)-m), se vor face, sub sanctiunea nulitatii, intr-un ziar de circulatie nationala, daca valoarea imobilului depaseste suma de 250.000 lei, sau intr-un ziar local, daca nu trece peste aceasta suma. Publicatia, in extras sau in intregul ei, va putea fi publicata si in ziare, reviste si alte publicatii existente care sunt destinate vanzarii unor imobile de natura celui scos la licitatie, inclusiv pe pagini de internet deschise in acelasi scop.
.......................................................................
(6)Indeplinirea formalitatilor privind afisarea publicatiei la sediul executorului judecatoresc, la locul unde se afla imobilul urmarit, precum si la locul unde se desfasoara licitatia, daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul, se va constata prin procese-verbale incheiate de executorul judecatoresc. Afisarea la locul imobilului se poate face si de catre agentul procedural al executorului judecatoresc. In cazul afisarii la sediul instantei si la sediul primariei, procesul-verbal se intocmeste de catre functionarul institutiei insarcinat cu asemenea atributii, la dosarul de executare trebuind sa existe, la data licitatiei, dovada ca executorul judecatoresc a solicitat institutiilor respective afisarea publicatiei."


248. La articolul 829 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) creditorului urmaritor si debitorului, precum si, dupa caz, tertului dobanditor, coproprietarilor sau altor persoane care au un drept inscris in legatura cu bunul imobil scos la vanzare;"

249. La articolul 830, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Urmarirea silita a imobilului se suspenda la data la care vanzatorul imobilului urmarit depune la executorul judecatoresc dovada inregistrarii in termen a contestatiei la executare prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, dovada comunicarii catre cumparator, in acelasi termen, a declaratiei unilaterale de rezolutiune."

250. La articolul 832, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 832
(1)Poate participa la licitatie, in calitate de licitator, orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu, precum si capacitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde."


251. La articolul 835, alineatele (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(8) In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o noua publicatie, in conditiile art. 828. La acest termen, licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia. In continutul publicatiei de vanzare intocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sanctiunea nulitatii, toate aceste mentiuni privind modul de stabilire a pretului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.
(9)Daca nici la a doua licitatie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecatoresc va putea stabili o noua licitatie, in conditiile prevazute la alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii. In continutul publicatiei de vanzare intocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sanctiunea nulitatii, toate aceste mentiuni privind modul de stabilire a pretului de adjudecare a imobilului la al treilea termen."


252. La articolul 836, litera e) a alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) mentiunile ca ofertantii au depus garantie, ca aceea a adjudecatarului s-a retinut si ca executorul a dispus restituirea de indata a garantiilor depuse de ceilalti participanti;
.......................................................................
(3)Procesul-verbal va fi semnat de executor, de creditor, de debitor si de tertul dobanditor, daca sunt prezenti, precum si de adjudecatar si de alti participanti la licitatie, daca este cazul. Despre refuzul semnarii procesului-verbal se va face mentiune de catre executorul judecatoresc."


253. Articolul 837 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 837 - Stingerea dreptului de preemptiune
Titularul unui drept de preemptiune care nu a participat la licitatie nu va mai putea sa isi exercite dreptul dupa adjudecarea imobilului."


254. La articolul 838, alineatul (2) se abroga.

255. Articolul 841 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 841 - Plata pretului in rate
La cererea adjudecatarului, executorul judecatoresc, cu acordul creditorului, cand acesta nu este adjudecatar, precum si al debitorului, pentru partea din pret care depaseste valoarea creantei, poate stabili plata pretului in rate cu dobanda legala aferenta, numarul acestora, cuantumul si data scadentei lor, precum si suma care se plateste de indata drept avans."


256. La articolul 842, literele d) si h)-j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului, ale tertului dobanditor si ale adjudecatarului;
........................................................................
h) mentiunea ca actul de adjudecare este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara;
i) mentiunea ca, pentru adjudecatar, actul de adjudecare constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau, dupa caz, a tertului dobanditor, ca si impotriva oricarei persoane care poseda ori detine imobilul adjudecat, fara a putea invoca un drept opozabil in conditiile legii;
j) mentiunea ca, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu impotriva adjudecatarului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;"


257. La articolul 842, dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele k) si l), cu urmatorul cuprins:
"k) data intocmirii actului de adjudecare, semnatura si stampila executorului judecatoresc, precum si semnatura adjudecatarului;
l) mentiunea ca actul de adjudecare este supus contestatiei la executare in conditiile art. 844."


258. La articolul 843, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 843
(1)Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar altul va fi comunicat din oficiu biroului de cadastru si publicitate imobiliara pentru inscrierea provizorie in cartea funciara a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia."


259. La articolul 844, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 844
(1)In termen de o luna de la data inscrierii provizorii in cartea funciara, debitorul sau tertul dobanditor, creditorii urmaritori si orice alta persoana interesata, dupa mentiunile cartilor funciare, vor putea ataca actul de adjudecare pe cale de contestatie la executare. Instanta de executare poate suspenda eliberarea sau, dupa caz, distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a imobilului adjudecat. In cazul in care cererea de suspendare este formulata de debitor sau tertul dobanditor, acesta este obligat la plata cautiunii in conditiile art. 708 alin. (2)."


260. Articolul 845 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 845 - Intabularea dreptului de proprietate si punerea in posesie a adjudecatarului
(1)Daca nu s-a facut contestatie in termenul prevazut la art. 844 alin. (1) sau daca aceasta a fost respinsa prin hotarare definitiva, executorul judecatoresc va hotari din oficiu, prin incheiere definitiva, ca dreptul de proprietate al adjudecatarului sa fie intabulat in cartea funciara, chiar in cazul in care adjudecatar este insusi tertul dobanditor care avea deja dreptul inscris in cartea funciara. In cazul in care dreptul dobandit de adjudecatar era inscris in mod provizoriu, nu se va dispune decat inscrierea provizorie.
(2)Totodata, la cererea adjudecatarului, acesta va fi pus in posesia imobilului adjudecat de catre executor, cu exceptia cazului in care a fost pus anterior in posesie, potrivit art. 843 alin. (2).
(3)In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, executorul judecatoresc va hotari, prin aceeasi incheiere, si inscrierea in cartea funciara a interdictiei de instrainare si de grevare a imobilului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii corespunzatoare.
(4)Executorul judecatoresc va preda totodata creditorului urmaritor un exemplar al actului de adjudecare, care ii va servi drept titlu executoriu impotriva cumparatorului, daca acesta nu plateste diferenta de pret."


261. Articolul 851 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 851 - Actiunea in regres
(1)Daca a fost evins total sau partial, adjudecatarul il poate actiona pe debitorul urmarit pentru a fi despagubit. Dispozitiile legale privind chemarea in judecata a vanzatorului se aplica in mod corespunzator.
(2)In masura in care nu se poate indestula de la debitor, adjudecatarul il poate actiona pe creditorul care a incasat pretul de adjudecare, in limita sumei incasate. Termenul de prescriptie este de un an si curge de la data la care executarea silita impotriva debitorului a incetat pentru motivul prevazut la art. 693 pct. 2."


262. La articolul 854 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) creantele reprezentand cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor, precum si creantele nascute impotriva debitorului pentru cheltuielile efectuate cu ocazia indeplinirii conditiilor sau formalitatilor prevazute de lege pentru dobandirea dreptului asupra bunului adjudecat si inscrierea acestuia in registrul de publicitate;"

263. La articolul 854, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Dispozitiile privind subrogatia legala raman aplicabile in folosul celui care achita oricare dintre creantele prevazute la alin. (1)."

264. La articolul 859, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 859
(1)In vederea participarii la distribuire, toti creditorii interesati vor trebui sa depuna la sediul executorului judecatoresc, in termenul prevazut la art. 858 alin. (4), titlurile de creanta, in original sau in copie certificata, aratand in mod distinct capitalul, dobanzile si cheltuielile ce le sunt datorate, precum si, daca va fi cazul, drepturile de preferinta neinscrise in cartea funciara sau in alte registre publice."


265. La articolul 865, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cel nemultumit de proiectul de distribuire poate introduce contestatie in termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la alin. (2). Contestatia suspenda de drept plata creantei sau a partii din creanta contestata. La primul termen la care partile au fost legal citate, instanta este obligata sa se pronunte asupra mentinerii sau, dupa caz, a inlaturarii suspendarii. Instanta se pronunta prin incheiere, care poate fi atacata numai cu apel, in termen de 5 zile de la pronuntare. Apelul nu suspenda de drept executarea incheierii atacate."

266. La articolul 874, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 874
(1)Titlurile creantelor platite integral vor fi eliberate creditorilor, cu mentiunea stingerii totale a datoriei."


267. La articolul 877, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 877
(1)In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiei unui bun, in predarea unui bun sau a folosintei acestuia ori in evacuarea debitorului dintr-o locuinta sau dintr-o alta incinta, in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in somatie, creditorul va solicita executarea silita, putand, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, sa sesizeze instanta de executare, in vederea aplicarii unei penalitati."


268. Articolul 878 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 878 - Executarea fara somatie
La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga ori sa deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanta va putea sa dispuna, prin incheierea de incuviintare a executarii silite, ca executarea silita sa se faca de indata si fara somatie."


269. La articolul 879, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Procesul-verbal va fi comunicat partilor, iar un exemplar va fi pastrat la dosarul de executare."

270. La articolul 881, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 881
(1)Daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acestuia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma prin hotarare data cu citarea partilor. In toate cazurile, la cererea creditorului, instanta va avea in vedere si prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunavoie a obligatiei, inainte ca aceasta sa devina imposibil de executat."


271. Articolul 883 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 883 - Efectuarea executarii silite
(1)In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 882, executorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu.
(2)Executorul judecatoresc va incheia, in conditiile art. 879, un proces-verbal despre indeplinirea executarii, stabilind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul."


272. Articolul 884 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 884 - Imposibilitatea de predare
Daca, in termen de 30 zile de la data deplasarii executorului judecatoresc la locul de unde urma sa fie ridicat bunul mobil, nu s-a efectuat predarea silita catre creditor, executorul judecatoresc, la cererea acestuia din urma, poate intocmi o incheiere prin care sa constate imposibilitatea de predare. Dispozitiile art. 880 si 881 se aplica in mod corespunzator chiar si atunci cand debitorul, ulterior implinirii termenului de 30 de zile, ofera predarea bunului catre creditor."


273. La articolul 887, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Executarea in modalitatea predarii silite imobiliare va putea continua in ziua inceperii sale chiar dupa ora 20,00, precum si in zilele urmatoare, inclusiv in cele nelucratoare, daca nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la executare din partea debitorului ori a altei persoane sau daca operatiunile ce trebuie efectuate pentru finalizarea executarii silite nu s-au putut realiza pana la ora 20,00."

274. Articolul 889 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 889 - Procesul-verbal de predare silita
Despre indeplinirea executarii potrivit prevederilor prezentului capitol, executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal, dispozitiile art. 879 fiind aplicabile. In cazul in care debitorul refuza primirea procesului-verbal, lipseste ori, dupa caz, a parasit imobilul dupa inceperea executarii, iar domiciliul sau se afla in acel imobil, executorul judecatoresc, daca debitorul nu i-a comunicat un domiciliu ales, va proceda la afisarea procesului-verbal de predare silita pe usa imobilului sau in orice alta parte a imobilului care il face vizibil."


275. La articolul 890, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pretul bunurilor vandute, dupa deducerea cheltuielilor de executare silita, inclusiv a cheltuielilor de vanzare si a remuneratiei custodelui, va fi consemnat pe numele debitorului, care va fi instiintat despre aceasta potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. Dispozitiile art. 889 se aplica in mod corespunzator.
(3)Bunurile care nu au valoare de piata sunt declarate abandonate. De asemenea, la cererea creditorului, executorul judecatoresc poate declara abandonate bunurile mobile care au valoare de piata si nu au fost revendicate de debitor sau de alta persoana care ar dovedi calitatea de proprietar, in termen de 4 luni de la data incheierii procesului-verbal de predare silita."


276. La articolul 890, alineatul (5) se abroga.

277. Articolul 891 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 891 - Reocuparea imobilului
(1)Daca, dupa incheierea procesului-verbal de predare silita, debitorul sau orice alta persoana, in lipsa consimtamantului expres prealabil ori a unei hotarari judecatoresti, patrunde sau se reinstaleaza in imobil, la cererea creditorului ori a altei persoane interesate, se va putea face o noua executare silita in baza aceluiasi titlu executoriu, fara somatie si fara nicio alta formalitate prealabila.
(2)In cazul prevazut la alin. (1), orice bunuri mobile, indiferent de natura ori valoarea lor, care nu au fost ridicate la data predarii silite initiale sau care au fost aduse in imobil dupa reocupare, se considera de drept abandonate din momentul repunerii in posesie.
(3)Pe baza procesului-verbal pus la dispozitia organului de urmarire penala, in copie certificata, de executorul judecatoresc, va fi declansata urmarirea penala."


278. La cartea a V-a titlul III capitolul IV sectiunea 1, inaintea articolului 892 se introduce un nou articol, articolul 891^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 891^1 - Domeniu de aplicare
(1)Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile in cazul executarii silite in natura a obligatiilor de a face sau de a nu face in temeiul unui titlu executoriu. Daca prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe cheltuiala debitorului, sa execute el insusi ori sa faca sa fie executata obligatia de a face sau, dupa caz, sa inlature ori sa ridice ceea ce debitorul a facut cu incalcarea obligatiei de a nu face, nu mai este necesara obtinerea unui nou titlu executoriu prin care sa se stabileasca despagubirile datorate de debitor sau, dupa caz, contravaloarea lucrarilor necesare restabilirii situatiei anterioare incalcarii obligatiei de a nu face. In aceste din urma cazuri, sumele respective se determina pe baza de expertiza sau de alte documente justificative de catre executorul judecatoresc, potrivit dispozitiilor art. 619.
(2)Dispozitiile art. 1.528 din Codul civil raman aplicabile."


279. Articolul 894 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 894 - Aplicarea de penalitati
(1)Daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unor penalitati, de catre instanta de executare.
(2)Cand obligatia nu este evaluabila in bani, instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva data cu citarea partilor, sa plateasca in favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de intarziere, pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu.
(3)Atunci cand obligatia are un obiect evaluabil in bani, penalitatea prevazuta la alin. (2) poate fi stabilita de instanta intre 0,1% si 1% pe zi de intarziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligatiei.
(4)Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a penalitatii debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva ce i se datoreaza cu acest titlu, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor.
(5)Penalitatea va putea fi inlaturata ori redusa, pe calea contestatiei la executare, daca debitorul executa obligatia prevazuta in titlul executoriu si dovedeste existenta unor motive temeinice care au justificat intarzierea executarii.
(6)Incheierea data in conditiile alin. (4) este executorie."


280. La articolul 900, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 900
(1)Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia, penalitatea stabilita de instanta potrivit art. 894 va curge pana la momentul executarii, dar nu mai mult de 3 luni de la comunicarea incheierii prevazute la art. 894 alin. (2)."


281. La articolul 901, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Daca si in cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizata din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanta competenta de la locul unde se afla minorul in vederea aplicarii unei penalitati, dispozitiile art. 894 alin. (2) si (4)-(6) fiind aplicabile in mod corespunzator."

282. La articolul 903, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 903
(1)Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are locuinta paratul, iar cand paratul nu are locuinta in tara si instantele romane sunt competente international, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul."


283. La articolul 914, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care actiunea este continuata de mostenitorii sotului reclamant, potrivit alin. (2), casatoria se socoteste desfacuta la data introducerii cererii de divort."

284. La articolul 919, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Hotararea pronuntata in conditiile alin. (1) este definitiva, iar hotararea pronuntata potrivit alin. (2) este definitiva numai in ceea ce priveste divortul, daca legea nu prevede altfel."

285. La articolul 922, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca paratul nu a formulat cerere reconventionala, iar din dovezile administrate rezulta ca numai reclamantul este culpabil de destramarea casatoriei, cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata, cu exceptia cazului in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 923 privind pronuntarea divortului din culpa exclusiva a reclamantului."

286. La articolul 923, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 923
(1)Cand sotii sunt separati in fapt de cel putin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere divortul, asumandu-si responsabilitatea pentru esecul casatoriei. In acest caz, instanta va verifica existenta si durata despartirii in fapt si va pronunta divortul din culpa exclusiva a reclamantului."


287. Articolul 924 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 924 - Instanta competenta
Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane se solutioneaza de instanta de tutela in a carei circumscriptie aceasta isi are domiciliul."


288. La articolul 926, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca este cazul, presedintele dispune si numirea unui curator in conditiile prevazute de Codul civil. Numirea curatorului este obligatorie in vederea reprezentarii in instanta a celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca este ceruta, in cazul in care starea sanatatii lui impiedica prezentarea sa personala."

289. La articolul 929 alineatul (1), litera b) se abroga.

290. Dupa articolul 929 se introduce un nou articol, articolul 929^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 929^1 - Numirea tutorelui
Daca hotararea de punere sub interdictie judecatoreasca a ramas definitiva, instanta de tutela numeste de indata un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie judecatoreasca, in conditiile prevazute de Codul civil."


291. La cartea a VI-a, denumirea titlului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Titlul IV - Masuri asiguratorii si provizorii"

292. Articolul 939 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 939 - Notiune
Sechestrul asigurator consta in indisponibilizarea bunurilor mobile sau/si imobile urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui tert in scopul valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de bani va obtine un titlu executoriu."


293. La articolul 940, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar si atunci cand creanta nu este exigibila, in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea. In aceste cazuri, creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorlalte conditii prevazute la alin. (1) si sa depuna o cautiune, al carei cuantum va fi fixat de catre instanta."

294. La articolul 941, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 941
(1)Cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care este competenta sa judece procesul in prima instanta. Creditorul nu este dator sa individualizeze bunurile asupra carora solicita sa se infiinteze sechestrul.
(2)Instanta va decide de urgenta in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin incheiere executorie, stabilind suma pana la care se incuviinteaza sechestrul, fixand totodata, daca este cazul, cuantumul cautiunii si termenul inauntrul caruia urmeaza sa fie depusa aceasta."


295. La articolul 941, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Incheierea prin care se solutioneaza cererea de sechestru se comunica creditorului de indata de catre instanta, iar debitorului de catre executorul judecatoresc, odata cu luarea masurii. Incheierea este supusa numai apelului, in termen de 5 zile de la comunicare, la instanta ierarhic superioara. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea in termen scurt a partilor."

296. La articolul 942, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 942
(1)Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator, fara a mai cere vreo autorizare sau incuviintare in acest sens.
(2)In cazul bunurilor mobile, executorul se va deplasa, in cel mai scurt timp posibil, la locul unde se afla bunurile asupra carora se va aplica sechestrul. Executorul judecatoresc va aplica sechestrul asupra bunurilor urmaribile numai in masura necesara realizarii creantei. In toate cazurile, sechestrul asigurator se va aplica fara somatie ori instiintare prealabila a debitorului.
(3)Sechestrul asigurator infiintat asupra unui bun supus unor formalitati de publicitate se va inscrie de indata in cartea funciara, registrul comertului, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sau in alte registre publice, dupa caz. Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv."


297. La articolul 948, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea de sechestru se judeca de urgenta in camera de consiliu, cu citarea partilor. Incheierea este executorie si este supusa numai apelului, in termen de 5 zile de la pronuntare."

298. Articolul 958 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 958 - Reguli aplicabile
(1)Solutionarea cererii, executarea masurii, desfiintarea si ridicarea popririi asiguratorii se vor efectua potrivit dispozitiilor art. 941-946, care se aplica in mod corespunzator.
(2)In cererea de poprire bancara creditorul nu este dator sa individualizeze tertii popriti cu privire la care solicita sa se infiinteze poprirea."


299. La articolul 960, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul prevazut la alin. (2), partea care a obtinut instituirea sechestrului judiciar este obligata sa introduca actiunea la instanta competenta, sa initieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral sau sa solicite punerea in executare a titlului executoriu, intr-un termen de cel mult 20 de zile de la data incuviintarii masurii asiguratorii.
(4)Nerespectarea dispozitiilor alin. (3) atrage desfiintarea de drept a sechestrului judiciar. Aceasta se constata prin incheiere definitiva data fara citarea partilor."


300. La articolul 963, alineatul (2) se modifica si avea urmatorul cuprins:
"(2) Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare si administrare, va incasa orice venituri si sume datorate si va putea plati datorii cu caracter curent, precum si pe cele constatate prin titlu executoriu. De asemenea, cu autorizarea prealabila a instantei care l-a numit, administratorul-sechestru va putea sa instraineze bunul in cazul in care acesta nu poate fi conservat sau daca, dintr-un alt motiv, masura instrainarii este vadit necesara si, daca a fost in prealabil autorizat, el va putea sta in judecata in numele partilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru."

301. Dupa articolul 964 se introduce un nou capitol, capitolul IV, cuprinzand articolele 964^1 si 964^2, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV - Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala
Art. 964^1 - Domeniu de aplicare
(1)Dispozitiile prezentului capitol reglementeaza masurile provizorii necesare pentru apararea drepturilor de proprietate intelectuala, indiferent de continutul lor, patrimonial sau nepatrimonial, si indiferent de izvorul acestora.
(2)Masurile provizorii necesare pentru protectia altor drepturi nepatrimoniale sunt prevazute la art. 255 din Codul civil.
Art. 964^2 - Masuri provizorii
(1)Daca titularul dreptului de proprietate intelectuala sau orice alta persoana care exercita dreptul de proprietate intelectuala cu consimtamantul titularului face dovada credibila ca drepturile sale de proprietate intelectuala fac obiectul unei actiuni ilicite, actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sa ceara instantei judecatoresti luarea unor masuri provizorii.
(2)Instanta judecatoreasca poate sa dispuna in special:
a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;
b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.
(3)In cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, instanta judecatoreasca nu poate sa dispuna incetarea cu titlu provizoriu a actiunii prejudiciabile decat daca prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, daca actiunea nu este in mod evident justificata, potrivit art. 75 din Codul civil, si daca masura luata de instanta nu apare ca fiind disproportionata in raport cu prejudiciile cauzate. Dispozitiile art. 253 alin. (2) din Codul civil raman aplicabile.
(4)Instanta solutioneaza cererea potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala, care se aplica in mod corespunzator. In cazul in care cererea este formulata inainte de introducerea actiunii de fond, prin hotararea prin care s-a dispus masura provizorie se va fixa si termenul in care actiunea de fond trebuie sa fie introdusa, sub sanctiunea incetarii de drept a acelei masuri. Dispozitiile alin. (6) sunt aplicabile.
(5)Daca masurile luate sunt de natura sa produca un prejudiciu partii adverse, instanta il poate obliga pe reclamant sa dea o cautiune in cuantumul fixat de aceasta, sub sanctiunea incetarii de drept a masurii dispuse.
(6)Masurile luate potrivit dispozitiilor alin. (1)-(4) anterior introducerii actiunii in justitie pentru apararea dreptului incalcat inceteaza de drept daca reclamantul nu a sesizat instanta in termenul fixat de aceasta, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la luarea acestora.
(7)Reclamantul este tinut sa repare, la cererea partii interesate, prejudiciul cauzat prin masurile provizorii luate, daca actiunea de fond este respinsa ca neintemeiata. Cu toate acestea, daca reclamantul nu a fost in culpa ori a avut o culpa usoara, instanta, in raport cu circumstantele concrete, poate fie sa refuze obligarea sa la despagubirile cerute de partea adversa, fie sa dispuna reducerea acestora.
(8)Daca partea adversa nu solicita daune-interese, instanta va dispune eliberarea cautiunii, la cererea reclamantului, prin hotarare data cu citarea partilor. Cererea se judeca potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala, care se aplica in mod corespunzator. In cazul in care paratul se opune la eliberarea cautiunii, instanta va fixa un termen in vederea introducerii actiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii, sub sanctiunea incetarii de drept a masurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cautiune."


302. La articolul 968, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor, instanta va hotari potrivit intelegerii lor. Imparteala se poate face prin buna invoiala si daca printre cei interesati se afla minori, persoane puse sub interdictie judecatoreasca ori disparuti, insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela, precum si, daca este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal."

303. La articolul 980, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Odata ramasa definitiva, hotararea de partaj constituie titlu executoriu si poate fi pusa in executare chiar daca nu sa cerut predarea efectiva a bunului ori instanta nu a dispus in mod expres aceasta predare.
.....................................................................
(4)Executarea cu privire la bunurile impartite poate fi ceruta in termenul de prescriptie de 10 ani prevazut la art. 696."


304. La articolul 981, alineatul (3) se abroga.

305. La articolul 984, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 984
(1)In vederea judecarii cererii, partile vor fi citate conform normelor privind citarea in procesele urgente, iar paratului i se va comunica o copie de pe cerere si de pe actele care o insotesc. Intampinarea nu este obligatorie.
...................................................................
(3)Judecata se face de urgenta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare necesita un timp indelungat. Dispozitiile privind cercetarea procesului nu sunt aplicabile."


306. La articolul 992, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 992
(1)In scopul prevazut la art. 991, debitorul va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care se afla domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, o somatie, prin care este invitat sa primeasca prestatia datorata."


307. La articolul 994, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul prevazut la alin. (1), debitorul, spre a se libera de datorie, va putea sa consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank - S.A. sau la orice alta institutie de credit ori, dupa caz, la o unitate specializata, iar recipisa de consemnare se va depune la executorul judecatoresc care a trimis somatia. Procedura de consemnare a sumelor de bani este obligatorie pentru unitatea la care urmeaza a se face consemnarea si nu poate fi conditionata de existenta acordului creditorului. Consemnarea bunurilor se face in conditiile prevazute de lege."

308. La articolul 995, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In termen de 15 zile de la comunicarea incheierii prevazute la alin. (1), creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea conditiilor de validitate, de fond si de forma ale ofertei de plata si consemnatiunii, la judecatoria in circumscriptia careia s-a facut consemnarea. Hotararea poate fi atacata numai cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare."

309. Articolul 998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 998 - Incidenta dispozitiilor Codului civil
Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului civil privitoare la plata, precum si cu cele referitoare la ofertele de plata si consemnatiuni."


310. La articolul 999, alineatele (1) si (2) si partea introductiva a literei b) a alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 999
(1)Prevederile prezentului titlu se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.
(2)Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentului titlu creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa.
......................................................................
b) orice organism de drept public, altul decat cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara scop lucrativ, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:".


311. La articolul 1.000, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplica in mod corespunzator."

312. La articolul 1.002, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicarii somatiei prevazute la art. 1.000 alin. (1) se va atasa cererii sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila."

313. La articolul 1.003, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Este lovita de nulitate absoluta conventia sau clauza prin care se fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor in cazurile prevazute la alin. (2) pct. 1 si 2 sau un termen de la care creanta produce dobanzi, mai mare decat cel prevazut la alin. (2)."

314. La articolul 1.004, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei."

315. La articolul 1.005, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararea de expedient este definitiva si constituie titlu executoriu."

316. Articolul 1.008 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.008 - Durata procedurii
(1)In cazul in care debitorul nu contesta creanta prin intampinare, ordonanta de plata va fi emisa in termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.
(2)Nu intra in calculul termenului prevazut la alin. (1) perioada necesara pentru comunicarea actelor de procedura si intarzierea cauzata de creditor, inclusiv ca urmare a modificarii sau completarii cererii."


317. La articolul 1.010, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.010
(1)Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare. Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare. Dispozitiile art. 628 raman aplicabile."


318. La articolul 1.011 alineatul (3), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i)atingeri aduse dreptului la viata privata sau altor drepturi care privesc personalitatea."

319. La articolul 1.012, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.012
(1)Reclamantul are alegerea intre procedura speciala reglementata de prezentul titlu si procedura de drept comun."


320. La articolul 1.014, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanta ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice formularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va folosi in acest scop un formular-tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei."

321. La articolul 1.014, alineatul (5) se abroga.

322. La articolul 1.016, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararea primei instante este executorie de drept."

323. Articolul 1.029 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.029 - Contestatia la executare Impotriva executarii hotararii de evacuare cei interesati pot introduce contestatie la executare, in conditiile legii."

324. La articolul 1.037, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Daca nu s-au facut opozitii in termenul prevazut la alin. (2) lit. e) sau daca cel inscris in cartea funciara este decedat ori si-a incetat existenta juridica sau a renuntat la proprietate, instanta se va pronunta in camera de consiliu, dupa ascultarea reclamantului si a martorilor si verificarea indeplinirii conditiilor cerute de lege pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiunii, prin incheiere."

325. La articolul 1.049, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Instanta se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu citarea partilor, printr-o incheiere supusa numai recursului la instanta ierarhic superioara. Recursul este suspensiv de executare. Incheierea pronuntata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva."

326. La articolul 1.052, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel, instanta romana in fata careia paratul este chemat ramane competenta de a judeca cererea, daca paratul se prezinta in fata instantei si formuleaza aparari in fond, fara a invoca exceptia de necompetenta, cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului in fata primei instante."

327. Articolul 1.056 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.056 - Verificarea competentei internationale
(1)Instanta sesizata verifica din oficiu competenta sa internationala, procedand conform regulilor interne privind competenta, iar daca stabileste ca nu este competenta nici ea, nicio alta instanta romana, respinge cererea ca nefiind de competenta jurisdictiei romane, sub rezerva aplicarii prevederilor art. 1.055. Hotararea instantei este supusa recursului la instanta ierarhic superioara.
(2)Necompetenta internationala a instantei romane poate fi invocata in orice stare a procesului, chiar si direct in caile de atac. Dispozitiile art. 1.052 raman aplicabile."


328. La articolul 1.064, punctul 6 se abroga.

329. La articolul 1.066 alineatul (2), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. cererile de divort, daca la data introducerii cererii reclamantul domiciliaza pe teritoriul Romaniei de cel putin un an;"

330. La articolul 1.066 alineatul (2), dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. procese intre persoane cu domiciliul in strainatate, referitoare la acte sau fapte de stare civila inregistrate in Romania, daca cel putin una dintre parti este cetatean roman;"

331. La articolul 1.112, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.112
(1)Cel care se prevaleaza de o hotarare arbitrala straina poate solicita numai recunoasterea acesteia pentru a invoca autoritatea de lucru judecat sau, cand nu este adusa la indeplinire in mod voluntar, incuviintarea executarii silite pe teritoriul Romaniei."Art. 14
(1)In cuprinsul art. 111 alin. (1) pct. 8, art. 118, art. 274 alin. (1) si (3), art. 294 alin. (1), art. 303 alin. (2), art. 916 alin. (4), art. 929 alin. (1) lit. e), art. 932 alin. (4), art. 999 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si art. 1.003 alin. (2) pct. 1 si 2 din Codul de procedura civila, sintagma "intreprinzator/intreprinzatori/intreprinzatorilor sau/ori/si ale alt/altui/alti/altor profesionist/profesionisti" sau, dupa caz, termenul "intreprinzator/intreprinzatori" se inlocuieste cu termenul "profesionist/profesionisti/profesionistilor".
(2)In cuprinsul art. 987 alin. (3), art. 1.081 alin. (1) si art. 1.084 alin. (3) din Codul de procedura civila, precum si in cuprinsul celorlalte acte normative in vigoare, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" se inlocuieste cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului judecat".
(3)In cuprinsul art. 728 alin. (2), art. 732 alin. (1), art. 733 alin. (3), art. 735 alin. (3), art. 736, art. 737, art. 738, art. 739 alin. (4), art. 776 alin. (3) si (4), art. 786 alin. (1) si (2), art. 787, art. 788 alin. (5) si (7), art. 858 alin. (3) si art. 888 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila, termenul "custode/custozi" se inlocuieste cu sintagma "administrator-sechestru/administratori-sechestru".
(4)In cuprinsul art. 336 alin. (2), art. 532 alin. (1), art. 729 alin. (2), art. 733 alin. (1) lit. g), art. 735 alin. (1), (3)-(6) si art. 888 alin. (3) din Codul de procedura civila, termenul "custodie" se inlocuieste cu termenul "depozit".
Art. 15
Denumirea marginala a urmatoarelor articole din Codul de procedura civila se modifica dupa cum urmeaza:
- la art. 29, "Notiune";
- la art. 30, "Cereri in justitie";
- la art. 31, "Aparari";
- la art. 32, "Conditii de exercitare a actiunii civile";
- la art. 40, "Cazuri de incompatibilitate absoluta";
- la art. 52, "Cai de atac";
- la art. 54, "Enumerare";
- la art. 58, "Conditii de existenta";
- la art. 60, "Forme";
- la art. 63, "Procedura de judecata. Cai de atac";
- la art. 67, "Formularea cererii. Termene";
- la art. 71, "Conditii";
- la art. 72, "Formularea cererii. Termene";
- la art. 74, "Conditii";
- la art. 75, "Formularea cererii. Termen";
- la art. 77, "Conditii. Termen";
- la art. 89, "Conditii de acordare";
- la art. 90, "Modalitati de participare";
- la art. 91, "Efecte fata de titularul dreptului";
- la art. 96, "Reguli generale";
- la art. 104, "Dispozitii speciale";
- la art. 117, "Cereri privitoare la insolventa sau concordatul preventiv";
- la art. 119, "Cereri accesorii, aditionale si incidentale";
- la art. 120, "Aparari si incidente procedurale";
- la art. 124, "Incidente privind arbitrajul";
- la art. 128, "Conflictul de competenta. Cazuri";
- la art. 131, "Dispozitii speciale";
- la art. 149, "Organe competente si modalitati de comunicare";
- la art. 169, "Notiune si clasificare";
- la art. 180, "Nerespectarea termenului. Sanctiuni";
- la art. 182, "Incalcarea obligatiilor privind desfasurarea procesului. Sanctiuni";
- la art. 184, "Despagubiri pentru amanarea procesului";
- la art. 198, "Masuri pentru pregatirea judecatii";
- la art. 204, "Notiune si conditii";
- la art. 213, "Infractiuni de audienta";
- la art. 214, "Verificari privind prezentarea partilor";
- la art. 224, "Termen in cunostinta";
- la art. 229, "Reguli aplicabile";
- la art. 230, "Incheieri preparatorii si interlocutorii";
- la art. 231, "Domeniu de aplicare";
- la art. 237, "Imprejurari care pun capat procesului";
- la art. 239, "Notiune";
- la art. 240, "Exceptii absolute si relative";
- la art. 241, "Invocare";
- la art. 250, "Conventii asupra probelor";
- la art. 259, "Notiune";
- la art. 263, "Notiune";
- la art. 264, "Putere doveditoare";
- la art. 266, "Notiune";
- la art. 267, "Putere doveditoare";
- la art. 274, "Registrele profesionistilor";
- la art. 276, "Notiune";
- la art. 282, "Putere doveditoare";
- la art. 288, "Cazuri de respingere a cererii de prezentare a inscrisului";
- la art. 294, "Prezentarea registrelor profesionistilor";
- la art. 320, "Drepturi banesti ale martorului";
- la art. 321, "Notiune";
- la art. 329, "Efectuarea expertizei la fata locului";
- la art. 333, "Drepturi banesti ale expertului";
- la art. 334, "Comisie rogatorie";
- la art. 336, "Pastrare";
- la art. 337, "Verificare";
- la art. 338, "Restituire. Trecerea in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale";
- la art. 342, "Notiune si feluri";
- la art. 353, "Conditii de admisibilitate";
- la art. 359, "Dispozitii speciale";
- la art. 360, "Domeniu de aplicare";
- la art. 364, "Masuri luate de instanta";
- la art. 368, "Inscrisuri detinute de terti";
- la art. 376, "Incidente privind probele";
- la art. 381, "Dispozitii aplicabile";
- la art. 400, "Conditii";
- la art. 430, "Cazuri";
- la art. 440, "Cai de atac";
- la art. 450, "Enumerare";
- la art. 473, "Dispozitii speciale privind judecata";
- la art. 476, "Completare cu alte norme";
- la art. 488, "Reguli privind judecata";
- la art. 498, "Conditii de admisibilitate";
- la art. 500, "Termen de exercitare";
- la art. 505, "Termen de exercitare";
- la art. 509, "Conditii de admisibilitate";
- la art. 520, "Domeniu de aplicare";
- la art. 529, "Reguli aplicabile";
- la art. 530, "Masuri luate de presedintele instantei";
- la art. 532, "Incheieri pentru eliberarea unor bunuri";
- la art. 533, "Notiune";
- la art. 567, "Dispozitii generale";
- la art. 568, "Reguli de procedura aplicabile";
- la art. 577, "Masuri asiguratorii";
- la art. 582, "Informatii detinute de autoritatile publice";
- la art. 584, "Cereri si exceptii";
- la art. 607, "Notiune";
- la art. 615, "Modalitati de executare";
- la art. 621, "Intelegeri privind efectuarea executarii";
- la art. 622, "Domeniu de aplicare";
- la art. 634, "Enumerare";
- la art. 659, "Exceptii de la comunicare";
- la art. 660, "Cheltuieli de executare";
- la art. 672, "Masuri in cazul opunerii la executare";
- la art. 676, "Sanctiune";
- la art. 688, "Constatarea perimarii. Efecte";
- la art. 702, "Conditii de admisibilitate";
- la art. 704, "Termene";
- la art. 705, "Conditii de forma";
- la art. 707, "Cai de atac";
- la art. 710, "Conditii";
- la art. 711, "Efecte";
- la art. 714, "Cazuri speciale";
- la art. 719, "Sanctiune";
- la art. 737, "Remuneratia administratorului-sechestru";
- la art. 738, "Raspunderea administratorului-sechestru";
- la art. 742, "Modalitati de valorificare";
- la art. 750, "Instiintarea partilor si a altor persoane interesate";
- la art. 765, "Vicii ascunse";
- la art. 780, "Cai de atac";
- la art. 787, "Obligatiile administratorului-sechestru";
- la art. 865, "Incercarea de conciliere. Efecte";
- la art. 868, "Conditii";
- la art. 885, "Termen de executare";
- la art. 888, "Depozitarea bunurilor mobile";
- la art. 890, "Vanzarea bunurilor lasate in depozit";
- la art. 898, "Domeniu de aplicare";
- la art. 899, "Reguli speciale de executare";
- la art. 907, "Cereri accesorii si incidentale";
- la art. 908, "Masuri vremelnice";
- la art. 916, "Cai de atac. Publicitatea hotararii";
- la art. 917, "Domeniu de aplicare";
- la art. 921, "Conditii";
- la art. 926, "Masuri prealabile";
- la art. 932, "Masuri prealabile";
- la art. 935, "Situatii speciale";
- la art. 940, "Conditii de infiintare";
- la art. 946, "Dispozitii speciale";
- la art. 948, "Infiintarea sechestrului. Conditii";
- la art. 955, "Masuri urgente";
- la art. 959, "Notiune";
- la art. 960, "Conditii de infiintare";
- la art. 965, "Reguli aplicabile";
- la art. 969, "Partajul judiciar";
- la art. 982, "Conditii de admisibilitate";
- la art. 988, "Conditii de admisibilitate";
- la art. 991, "Domeniu de aplicare";
- la art. 995, "Anularea ofertei reale, urmata de consemnatiune";
- la art. 999, "Domeniu de aplicare";
- la art. 1.011, "Domeniu de aplicare";
- la art. 1.017, "Cheltuieli de judecata";
- la art. 1.018, "Cai de atac";
- la art. 1.019, "Domeniu de aplicare"; - la art. 1.034, "Cereri ale asociatiilor de proprietari";
- la art. 1.035, "Domeniu de aplicare";
- la art. 1.037, "Procedura de judecata. Cai de atac";
- la art. 1.055, "For de necesitate";
- la art. 1.058, "Chestiuni preliminare";
- la art. 1.059, "Cereri incidentale";
- la art. 1.060, "Masuri provizorii, conservatorii si de executare";
- la art. 1.063, "Termene";
- la art. 1.067, "Conventii inoperante";
- la art. 1.071, "Curator special";
- la art. 1.072, "Reguli aplicabile apatrizilor";
- la art. 1.074, "Calificare";
- la art. 1.077, "Formalitati de publicitate";
- la art. 1.078, "Acte oficiale publice";
- la art. 1.079, "Notiune";
- la art. 1.084, "Instanta competenta";
- la art. 1.085, "Documente atasate la cerere";
- la art. 1.088, "Instanta competenta";
- la art. 1.094, "Hotarari stabilind obligatii fiscale prevazute de legi straine";
- la art. 1.095, "Tranzactii judiciare";
- la art. 1.096, "Calificare si domeniu de aplicare";
- la art. 1.100, "Procedura arbitrala";
- la art. 1.102, "Masuri provizorii si conservatorii";
- la art. 1.105, "Drept aplicabil";
- la art. 1.107, "Cheltuieli arbitrale";
- la art. 1.108, "Reguli de aplicare subsidiara";
- la art. 1.109, "Calificare";
- la art. 1.110, "Eficacitate";
- la art. 1.111, "Instanta competenta";
- la art. 1.113, "Documente atasate la cerere";
- la art. 1.119, "Intrare in vigoare".
Titlul IV - Modificarea si completarea unor legi speciale
Art. 16
Articolul 62 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
In termen de 5 zile de la comunicarea somatiunii, debitorul poate face contestatie la executare.
Contestatia se va introduce la instanta de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedura civila, de urgenta si cu precadere, inaintea oricarei alte pricini.
Hotararea pronuntata asupra contestatiei va putea fi atacata numai cu apel in termen de 15 zile de la pronuntare.
Instanta va putea suspenda executarea numai in cazul in care contestatorul nu recunoaste semnatura, inscriindu-se in fals, sau nu recunoaste procura.
In caz de suspendare a executarii, creditorul va putea obtine masuri de asigurare."

Art. 17
Articolul 54 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
In termen de 5 zile de la primirea somatiunii, debitorul poate face contestatie la executare.
Contestatia se va introduce la instanta de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedura civila, de urgenta si cu precadere, inaintea oricarei alte pricini.
Hotararea pronuntata asupra contestatiei va putea fi atacata numai cu apel in termen de 15 zile de la pronuntare.
Instanta va putea suspenda executarea numai in cazul in care contestatorul nu recunoaste semnatura, inscriindu-se in fals, sau nu recunoaste procura.
In caz de suspendare a executarii, creditorul va putea obtine masuri de asigurare"

Art. 18
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Legea societatilor"

2.Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1)In vederea desfasurarii de activitati cu scop lucrativ, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati cu personalitate juridica, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2)Societatile prevazute la alin. (1) cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane."


3.La articolul 2, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Daca prin lege nu se prevede altfel, societatile cu personalitate juridica se constituie in una dintre urmatoarele forme:"


4.Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Societatea cu personalitate juridica va avea cel putin 2 asociati, in afara de cazul in care legea prevede altfel."


5.La articolul 10, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al societatilor prevazute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege.
(3)Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit."


6.La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii sa le regularizeze, sub sanctiunea platii de daune-interese potrivit dreptului comun."

7.La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58
(1)La data la care hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii a devenit definitiva, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea societatilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator."


8.Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60
(1)Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii si sunt supuse numai apelului.
(2)Termenul de apel este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(3)Apelul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza apelul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
(4)Dispozitiile Codului de procedura civila cu privire la procedura scrisa prealabila judecarii apelului se aplica in mod corespunzator.
(5)In cazul admiterii apelului, decizia instantei de apel va fi mentionata in registrul comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. 48, 49 si 56-59."


9.La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului."

10.La articolul 132, alineatele (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(9) Cererea se va judeca in camera de consiliu. Hotararea judecatoreasca pronuntata este supusa numai apelului.
(10)Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii ea este opozabila tuturor actionarilor."


11.La articolul 133, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Instanta, incuviintand suspendarea, il poate obliga pe reclamant la o cautiune."

12.La articolul 133, alineatul (3) se abroga.

13.La articolul 153^24, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) In cazul neintrunirii adunarii generale extraordinare in conformitate cu alin. (1) sau daca adunarea generala extraordinara nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Dizolvarea poate fi ceruta si in cazul in care obligatia impusa societatii potrivit alin. (4) nu este respectata. In oricare dintre aceste cazuri instanta poate acorda societatii un termen ce nu poate depasi 6 luni pentru regularizarea situatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social are loc pana in momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de dizolvare.

14.La articolul 155, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii."

15. La articolul 155^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Dupa ramanerea definitiva a hotararii instantei de admitere a actiunii prevazute la alin. (1), adunarea generala a actionarilor, respectiv consiliul de supraveghere va putea decide incetarea mandatului administratorilor, directorilor si membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, si inlocuirea acestora."

16. La articolul 204, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul incheierii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2), cand inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii definitive de excludere sau de retragere."

17. La articolul 206, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a ramas definitiva, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa il excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului."

18. La articolul 208, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisibila ori, apreciind ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate sau ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neintemeiata, iar hotararea judecatoreasca a ramas definitiva."

19. La articolul 223, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra cererii de excludere este supusa numai apelului."

20. La articolul 223, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Hotararea definitiva de excludere se depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa in registru, iar dispozitivul hotararii se publica, la cererea societatii, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."

21. La articolul 226 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai apelului."

22. La articolul 232, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 204, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas definitiva, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie."

23. La articolul 237 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) societatea s-a aflat mai mult de 3 ani in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului; termenul de 3 ani curge de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind starea de inactivitate temporara a societatii;"

24. La articolul 237, alineatele (5)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii potrivit prevederilor alin. (3) si (4). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului la care este inregistrata societatea a carei dizolvare a fost pronuntata.
(6)La data la care hotararea judecatoreasca de dizolvare ramane definitiva, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.
(7)Daca in termen de 3 luni de la data la care hotararea judecatoreasca de dizolvare a ramas definitiva nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."


25. La articolul 243, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Ea se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului.
........................................................................
(5)Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut in cursul procesului o oferta pentru constituirea unor garantii sau privilegii apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditorului, instanta va pronunta o incheiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea acelor garantii. Incheierea pronuntata de instanta este supusa apelului odata cu fondul."


26. La articolul 260, alineatele (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(8) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de tribunalul in circumscriptia caruia isi are sediul societatea, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie si poate fi atacata numai cu apel.
.....................................................................
(10)Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat la alin. (1), prelungit de tribunal dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiata din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentinta a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea societatii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz."


27. La articolul 262, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Impotriva sentintei se poate declara numai apel de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare."

28. La articolul 263, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce hotararea asupra opozitiei a ramas definitiva, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati."

29. La articolul 264, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Hotararea este supusa numai apelului."

30. La articolul 270^2d), alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Opozitia prevazuta la alin. (1) suspenda executarea operatiunii pana la data la care hotararea judecatoreasca ramane definitiva, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor."

31. In tot cuprinsul legii, sintagma "societate comerciala" sau, dupa caz, "societati comerciale" se inlocuieste cu termenul "societate" sau, dupa caz, "societati".

Art. 19
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 9, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:
"(9) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil."

2.La articolul 64, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca instanta admite plangerea, primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva in posesie, sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila."

Art. 20
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 49, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Hotararile Tribunalului Bucuresti privind autorizarea utilizarii unei licente obligatorii, precum si cele privind remuneratia prevazuta in raport cu utilizarea acesteia sunt supuse numai apelului la Curtea de Apel Bucuresti."

2.La articolul 57, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1)Hotararea Comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor in termen de 30 de zile de la pronuntare si poate fi atacata cu contestatie la Tribunalul Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2)Hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel Bucuresti."


3.Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64
(1)Daca titularul unui brevet de inventie sau persoanele titulare ale unui drept de proprietate industriala protejat printr-un brevet de inventie acordat de statul roman si succesorii lor in drept, detinut in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, carora le-au fost incalcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea inventiei in mod abuziv, fara consimtamantul titularului sau prin orice fapte de incalcare a drepturilor acestuia, sau orice alta persoana care exercita dreptul de proprietate industriala cu consimtamantul titularului face dovada credibila ca dreptul sau de proprietate industriala protejat printr-un brevet de inventie face obiectul unei actiuni ilicite, actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sa ceara instantei judecatoresti luarea unor masuri provizorii.
(2)Instanta judecatoreasca poate sa dispuna in special:
a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;
b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2005, cu completarile ulterioare.
(3)Dispozitiile procedurale aplicabile sunt cuprinse in dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la masurile provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala.
(4)Masurile provizorii pot fi dispuse si impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege."


Art. 21
Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 20 decembrie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 25, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1)Hotararea Comisiei de contestatii se comunica partilor in termen de 30 de zile de la pronuntare si poate fi atacata cu contestatie la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea este supusa numai apelului.
(2)Hotararile Comisiei de contestatii ramase definitive se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., in termen de 60 de zile de la pronuntarea hotararii."


2.Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53
(1)Daca titularul unui desen ori model inregistrat sau orice alta persoana care exercita dreptul de proprietate industriala cu consimtamantul titularului face dovada credibila ca dreptul de proprietate industriala asupra desenului sau modelului face obiectul unei actiuni ilicite, actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sa ceara instantei judecatoresti luarea unor masuri provizorii.
(2)Instanta judecatoreasca poate sa dispuna in special:
a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;
b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2005, cu completarile ulterioare.
(3)Dispozitiile procedurale aplicabile sunt cuprinse in dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la masurile provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala.
(4)Masurile provizorii pot fi dispuse si impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege."


Art. 22
La articolul 16 din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie 2006, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu contestatie la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(4)Hotararea Tribunalului Bucuresti poate fi atacata numai cu apel la Curtea de Apel Bucuresti."


Art. 23
Dupa articolul 75 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie 2011, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 75^1
(1)Succesibilul sau alta persoana interesata poate sesiza direct instanta judecatoreasca in vederea dezbaterii unei succesiuni.
(2)Dispozitiile art. 188 alin. (3) din Codul de procedura civila sunt aplicabile."


Art. 24
La articolul 88 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificarile ulterioare, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Impotriva hotararilor pronuntate potrivit alin. (2) si (3) partea interesata poate formula contestatie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti."

Art. 25
Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 1, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Se instituie timbrul judiciar, care, in conditiile prezentei ordonante, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei, Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si actelor ce se indeplinesc de catre notarii publici si executorii judecatoresti."


2.La articolul 4, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Cererilor adresate instantelor judecatoresti pentru eliberarea de copii si certificate, celor adresate executorilor judecatoresti pentru comunicarea notificarilor, precum si oricaror alte cereri care nu fac obiectul activitatii de judecata, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplica timbre judiciare de 0,15 lei."


Art. 26
La articolul 50 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatele (3), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata numai cu apel.
(4)Hotararea judecatoreasca definitiva se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.
.......................................................................
(6)In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva, notarile facute se radiaza din oficiu."


Art. 27
Articolul 139 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139
(1)Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi formulate in numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat in acest sens. Cand o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina in proces, solicitand repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.
(2)La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia in considerare:
a) fie criterii, cum ar fi consecintele economice negative, in special castigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci cand este cazul, alte elemente in afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;
b) fie acordarea de despagubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, in cazul in care nu se pot aplica criteriile prevazute la lit. a).
(3)Daca titularul dreptului de autor sau una dintre persoanele prevazute la alin. (1) face dovada credibila ca dreptul de autor face obiectul unei actiuni ilicite, actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sa ceara instantei judecatoresti luarea unor masuri provizorii. Instanta judecatoreasca poate sa dispuna in special:
a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;
b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor;
c) luarea masurilor necesare pentru a asigura repararea pagubei; in acest scop, instanta poate dispune luarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale persoanei presupuse a fi incalcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare si a altor bunuri. In acest scop, autoritatile competente pot sa dispuna comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente;
d) ridicarea sau predarea catre autoritatile competente a marfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind incalcarea unui drept prevazut de prezenta lege, pentru a impiedica introducerea acestora in circuitul comercial.
(4)Dispozitiile procedurale aplicabile sunt cuprinse in prevederile Codului de procedura civila referitoare la masurile provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala.
(5)Aceleasi masuri pot fi cerute, in aceleasi conditii, impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege.
(6)Masurile prevazute la alin. (3) si (5) pot sa includa descrierea detaliata, cu ori fara prelevare de esantioane, sau sechestrarea reala a marfurilor in litigiu si, in cazurile corespunzatoare, a materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele care se refera la ele. Aceste masuri vor fi avute in vedere si in aplicarea dispozitiilor art. 96-99 din Codul de procedura penala.
(7)Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si inscrisuri care constituie dovezi ale incalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, in original ori in copie, chiar si atunci cand acestea se afla in posesia partii adverse. In cazul incalcarilor comise la scara comerciala, autoritatile competente pot sa dispuna, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente.
(8)Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3) si (7), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi cu suficienta certitudine ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient numarul de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat, la aprecierea instantei de judecata. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.
(9)Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la indeplinire prin executor judecatoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea in executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt.
(10)Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:
a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit;
b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;
c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal;
d) raspandirea informatiilor cu privire la hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea sa integrala sau partiala in mijloacele de comunicare in masa, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta; in aceleasi conditii instantele pot dispune masuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.
(11)Instanta de judecata dispune aplicarea masurilor prevazute la alin. (10) pe cheltuiala faptuitorului, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile.
(12)Masurile prevazute la alin. (10) lit. b) si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei in faza de urmarire penala. Dispozitiile alin. (10) lit. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv.
(13) In dispunerea masurilor prevazute la alin. (10), instanta de judecata va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea incalcarii drepturilor protejate de prezenta lege si va lua in considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste masuri.
(14) Autoritatile judiciare sunt obligate sa comunice partilor solutiile adoptate in cauzele de incalcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.
(15) Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea, de catre asociatiile si organizatiile profesionale, a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectarii drepturilor prevazute de prezenta lege, in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romaniei sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora."


Art. 28
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."

2.La articolul 2, dupa alineatul (1^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^2) Cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul X al cartii a VI-a din Codul de procedura civila, se timbreaza cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 2.000 lei, si cu 150 lei, pentru cereri a caror valoare depaseste 2.000 lei.
(1^3) Cererile privind ordonanta de plata se timbreaza cu 150 lei."


3.La articolul 3, litera a^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a^1) cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial - 50 lei;"

4.La articolul 3, literele o^1) si s) se abroga.

5.La articolul 3, literele t^1) si x) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"t^1) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora - 1 leu/pagina;
...........................................................................
x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor - 300 lei;"


6.La articolul 3, dupa litera x) se introduc doua noi litere, literele y) si z), cu urmatorul cuprins:
"y) cereri adresate Ministerului Justitiei: in vederea atestarii titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a experientei dobandite in Romania, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European; pentru atestarea calificarii de traducator si interpret autorizat, in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana; pentru atestarea calificarii de expert tehnic judiciar in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana - 100 lei;
z) cereri adresate Ministerului Justitiei in vederea recunoasterii calificarii profesionale de traducator si interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare - 100 lei."


7.La articolul 8^2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile prevazute de lege - 8 lei;"

8.La articolul 11 alineatul (2), liniuta a 3-a se abroga.

9.Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 19 (1)Taxele judiciare de timbru se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in care isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul fiscal debitorul taxei. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt in sarcina debitorului taxei. (2)Daca cel care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinta ori, dupa caz, sediul in Romania, taxa judiciara de timbru se plateste in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in care se afla sediul instantei la care se introduce actiunea sau cererea."

10.La articolul 23 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins: "g) cand probele au fost administrate prin avocat sau consilier juridic."

11.La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins: "(2^1) In cazul prevazut la alin. (1) lit. d), se restituie jumatate din taxa platita, iar in cazul prevazut la alin. (1) lit. e), taxa se restituie proportional cu admiterea contestatiei. In cazul prevazut la alin. (1) lit. g), se restituie jumatate din taxa platita, indiferent de modalitatea in care a fost solutionat procesul, dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti."

12.La articolul 26, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Incepand cu 1 ianuarie 2013, o cota de 30% din sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetul de stat, se cuprinde distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei si va fi folosita exclusiv pentru finantarea instantelor judecatoresti si a sistemului de ajutor public judiciar. O cota de 70% din sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale."

Art. 29
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 88
(1)Hotararea comisiei de contestatii, motivata, se comunica partilor in termen de 30 de zile de la pronuntare si poate fi atacata cu contestatie la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea Tribunalului Bucuresti este supusa numai apelului la Curtea de Apel Bucuresti.
(2)Hotararile pronuntate in cazurile prevazute la art. 36, 46, 47, 53, 54, 60 si 85 pot fi atacate cu apel."


2.Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91
(1)Daca titularul dreptului de proprietate industriala asupra unei marci ori unei indicatii geografice sau orice alta persoana care exercita dreptul de proprietate industriala cu consimtamantul titularului face dovada credibila ca dreptul de proprietate industriala asupra marcii ori indicatiei geografice face obiectul unei actiuni ilicite, actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sa ceara instantei judecatoresti luarea unor masuri provizorii.
(2)Instanta judecatoreasca poate sa dispuna in special:
a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;
b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2005, cu completarile ulterioare.
(3)Dispozitiile procedurale aplicabile sunt cuprinse in dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la masurile provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala.
(4)Masurile provizorii pot fi dispuse si impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege."


Art. 30
Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 40, alineatul (11) va avea urmatorul cuprins:
"(11) Hotararile privind acordarea utilizarii unei licente obligatorii, precum si cele privind remuneratia prevazuta in raport cu utilizarea acesteia pot fi atacate la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea tribunalului este supusa numai apelului la Curtea de Apel Bucuresti."

2.La articolul 41, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararile comisiei se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si pot fi atacate cu contestatie la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. (4)Hotararea Tribunalului Bucuresti poate fi atacata numai cu apel la Curtea de Apel Bucuresti."

Art. 31
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolele 45-48 se abroga.

2.Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
Procedurile de executare silita pentru valorificarea activelor la care se refera prezenta ordonanta de urgenta sunt supuse dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuarea actelor de executare silita revenind organelor de executare fiscala."


3.Articolele 51-75 se abroga.

4.Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83
Debitorii pot ataca in justitie masurile dispuse de A.V.A.S. potrivit prezentei ordonante de urgenta, pe calea contestatiei la executare, de competenta instantei de executare."


Art. 32
Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Incheierea prevazuta la alin. (2) poate fi atacata numai cu apel, in termen de 5 zile de la pronuntare. Apelul nu este suspensiv de executare."

2.La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Intimatul va depune intampinare in termen de cel mult 5 zile de la comunicarea cererii de apel. Apelantul va depune raspuns la intampinare in termen de cel mult 3 zile de la comunicarea intampinarii depuse de intimat.
(3^2) Apelul se judeca in termen de 20 de zile de la inregistrarea dosarului la instanta de apel."


Art. 33
La articolul 7 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Impotriva hotararii, persoana interesata poate face contestatie la sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea tribunalului este definitiva. Contestatiile sunt scutite de taxa judiciara de timbru."

Art. 34
La articolul 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Ordinul sau dispozitia de imputare ramasa definitiva ca urmare a neintroducerii ori respingerii actiunii la instanta de contencios administrativ constituie titlu executoriu."

Art. 35
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 11, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1)Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai apelului
..........................................................................
(3)Termenul de apel este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.
(4)Apelul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator."


2.La articolul 12, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1)Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conformitate cu art. 8, se efectueaza in ziua ramanerii definitive a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor."


3.La articolul 23, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai apelului."

4.Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV - Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei. Fuziunea si divizarea"

5.Articolul 34^3 se abroga.

6.La articolul 70, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai apelului."

7.La articolul 77, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul dizolvarii si lichidarii asociatiilor si fundatiilor prevazute la alin. (1), lichidatorii au obligatia instrainarii terenurilor, in termen de cel mult un an, numai catre persoane care au capacitatea juridica de a dobandi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, dupa caz, de la data hotararii de dizolvare voluntara."

8.Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului civil."


9.In tot cuprinsul ordonantei, sintagma "circumscriptie teritoriala" se inlocuieste cu termenul "circumscriptie".

Art. 36
La articolul 19 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contestatiile indreptate impotriva dispozitiilor luate de autoritatile publice prevazute la alin. (1) se solutioneaza in cel mult 48 de ore de judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza participantul la referendum sau, in cazul celor inscrisi in listele suplimentare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla biroul electoral al sectiei de votare care a intocmit lista. Hotararea judecatoreasca este definitiva; ea se comunica persoanelor interesate in cel mult 24 de ore de la pronuntare."

Art. 37
Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1)Executarea silita a oricarui titlu executoriu, cu exceptia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene si bugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice, se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel."


2.Articolul 3 se abroga.

3.Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1)In cazul prevazut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca executarea, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
(2)In cazul prevazut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala se va face constatarea.
(3)In celelalte cazuri prevazute la art. 7 este competent orice executor judecatoresc investit de partea interesata, in conditiile legii."


4.La articolul 10, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1)Executorii judecatoresti pot fi recuzati in cazurile si in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
.........................................................................
(3)Partea interesata poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecatoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai pana la incetarea executarii silite. Incheierea instantei prin care s-a incuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care sa incuviintat recuzarea nu sunt supuse niciunei cai de atac.
(4)Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la comunicare."


5.Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1)Conflictele de competenta intre birourile executorilor judecatoresti situate in aceeasi circumscriptie a unei curti de apel se solutioneaza de acea curte de apel, la sesizarea partii interesate.
(2)Cand conflictul intervine intre birouri de executori judecatoresti situate in circumscriptii diferite, competenta apartine curtii de apel in a carei circumscriptie se afla biroul executorului judecatoresc cel dintai sesizat.
(3)Conflictele de competenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere.
(4)Instanta se pronunta in toate cazurile, motivat, prin incheiere definitiva."


6.Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1)In termen de 90 de zile de la comunicarea ordinului ministrului justitiei prin care a fost numit in functie, executorul judecatoresc este obligat sa isi inregistreze numirea la curtea de apel in a carei circumscriptie isi are biroul individual sau constituit in asociere. Pentru aceasta inregistrare, executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura personale.
(2)Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen pe perioade ce nu pot depasi 90 de zile fiecare.
(3)Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) privind inregistrarea la curtea de apel atrage de drept suspendarea executorului judecatoresc din exercitiul functiei.
(4)Inregistrarea unei cereri de emitere a ordinului ministrului justitiei de aprobare a asocierii executorului judecatoresc, urmata de emiterea ordinului ministrului justitiei de aprobare a asocierii, intrerupe curgerea termenului.
(5)Inregistrarea unei cereri de suspendare inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau (2), urmata de emiterea ordinului ministrului justitiei de suspendare a executorului judecatoresc din exercitiul functiei, intrerupe curgerea termenului."


7.La articolul 39, alineatele (4) si (5) se abroga.

8.La articolul 48, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
"(5) Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care judeca in complet de 5 membri. Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu contestatie la curtea de apel."

9.La articolul 53, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53
(1)In indeplinirea atributiilor si indatoririlor sale, executorul judecatoresc va intocmi incheieri, procese-verbale si alte acte de procedura, cu formele si in termenele prevazute de lege."


10.La articolul 53, alineatul (2) se abroga.

11.La articolul 56, alineatele (1)-(5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 56
(1)Refuzul executorului judecatoresc de a indeplini atributiile prevazute la art. 7 lit. b)-i) se motiveaza, daca partile staruie in cererea de indeplinire a acestora, in termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.
(2)In cazul refuzului nejustificat de indeplinire a atributiilor prevazute la alin. (1), partea interesata poate introduce plangere, in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz, la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul executorului judecatoresc.
(3)Judecarea plangerii se face cu citarea partilor.
(4)Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului.
(5)Executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze hotararii judecatoresti ramase definitiva."


Art. 38
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1)In cazul in care constata utilizarea unor contracte de adeziune care contin clauze abuzive, organele de control prevazute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, dupa caz, sediul profesionistului, solicitand obligarea acestuia sa modifice contractele aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
(2)La cererea de chemare in judecata va fi anexat procesul-verbal intocmit potrivit art. 11.
(3)Asociatiile pentru protectia consumatorului care indeplinesc conditiile prevazute la art. 30 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, il pot chema in judecata pe profesionistul care utilizeaza contracte de adeziune care contin clauze abuzive, la instanta prevazuta la alin. (1), pentru ca aceasta sa dispuna incetarea folosirii acestora, precum si modificarea contractelor aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. Dispozitiile art. 13 alin. (1) si (4) sunt aplicabile.
(4)Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului caruia i se opune un contract de adeziune ce contine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de actiune ori pe cale de exceptie, in conditiile legii."


2.Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1)Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, obliga profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune in curs de executare, precum si sa elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate in cadrul activitatii profesionale.
(2)In cazul prevazut la alin. (1), instanta va aplica si amenda contraventionala prevazuta la art. 16.
(3)Daca instanta constata ca nu sunt clauze abuzive in contract, va anula procesul-verbal intocmit.
(4)Hotararea este supusa numai apelului."


3.In tot cuprinsul legii, termenul "comerciant" se inlocuieste cu termenul "profesionist".

Art. 39
La articolul 38 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Impotriva hotararii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la alin. (2), se poate formula contestatie la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel competente, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii."

Art. 40
Dupa articolul 77 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 77^1 (1)Primarul desemneaza functionarii anume imputerniciti sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Codului de procedura civila.
(2)Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator in cazul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti."


Art. 41
Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 9, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Hotararea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii este supusa numai apelului."

2.La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul contraventiilor continue, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data incetarii savarsirii faptei. Contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp."

3.Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1)Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
(2)Prescriptia executarii sanctiunilor contraventionale poate fi constatata chiar si de instanta investita cu solutionarea plangerii contraventionale."


4.La articolul 32, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1)Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.
(2)Controlul aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale principale si complementare este de competenta exclusiva a instantei prevazute la alin. (1)."


5.Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1)Instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii. Dispozitiile art. 236^1 si ale art. 405 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.
(2)Daca prin lege nu se prevede altfel, hotararea prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata numai cu apel. Apelul se solutioneaza de sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi sustinute si oral in fata instantei. Apelul suspenda executarea hotararii."


6.La articolul 36 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care plangerea a fost respinsa, petentul va fi obligat la cheltuieli judiciare catre stat."

7.Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura civila, dupa caz."


Art. 42
La articolul 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru."

Art. 43
La articolul 7 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) C.N.V.M. este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevazute la alin. (1) si (2). In caz de litigiu, actele individuale emise de catre C.N.V.M. cu privire la interpretarile prevazute la alin. (6) pot fi atacate cu contestatie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti. Hotararea pronuntata este definitiva. Pana la pronuntarea hotararii judecatoresti, executarea actelor C.N.V.M. nu se suspenda."

Art. 44
La articolul 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la tribunal in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea tribunalului poate fi atacata cu recurs la curtea de apel. Contestatiile formulate impotriva hotararilor comisiei sunt scutite de taxa judiciara de timbru."

Art. 45
Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 21, alineatele (2)-(4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti pot face apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la comunicare, persoanele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), Ministerul Public sau persoanele prevazute la art. 20 alin. (2).
(3)Curtea de Apel Bucuresti va examina apelul in sedinta publica, in termen de cel mult 15 zile de la inregistrarea acestuia.
(4)Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva."


2.Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Partidul politic dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii instantei privind admiterea cererii de inregistrare."


3.La articolul 26, alineatele (3)-(5) vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Impotriva hotararii Tribunalului Bucuresti, partea interesata poate face apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la data comunicarii hotararii.
(4)Curtea de Apel Bucuresti se pronunta prin hotarare definitiva in termen de 15 zile de la inregistrarea apelului.
(5)Hotararea definitiva de admitere a modificarii statutului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."


4.La articolul 37, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Reorganizarea poate consta in fuziune, prin absorbtie sau contopire, ori in divizare, totala sau partiala."

5.Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
(1)Fuziunea a doua sau mai multe partide legal constituite se realizeaza prin aprobarea protocolului de fuziune de catre organele supreme de decizie ale fiecarui partid, prevazute la art. 14, in cadrul sedintei comune a acestora.
(2)In protocolul de fuziune se vor mentiona, in mod expres, modalitatile de transfer ale sumelor, bunurilor si contractelor detinute de partidele care fuzioneaza, precum si procedura de garantare a continuitatii vechimii in partid a membrilor partidelor politice care fuzioneaza.
(3)In protocolul de fuziune se stabileste caracterul acesteia: prin absorbtie sau prin contopire."


6.La articolul 39, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
(1)In situatia fuziunii prin absorbtie, unul dintre partidele politice isi pastreaza personalitatea juridica, subrogandu-se in drepturile si obligatiile partidelor absorbite care isi inceteaza activitatea, inclusiv prin cumularea subventiilor acestora. In protocolul de fuziune se va preciza care partid isi pastreaza personalitatea juridica, avand drept consecinta pastrarea denumirii integrale, a denumirii prescurtate, a semnului permanent si electoral, precum si a programului politic.
(2)Protocolul de fuziune si, daca este cazul, modificarile la statutul partidului care isi pastreaza personalitatea juridica se comunica, in termen de 10 zile de la adoptarea acestora, Tribunalului Bucuresti, urmandu-se procedura prevazuta la art. 25 si 26."


7.La articolul 40, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1)In urma fuziunii prin contopire a unor partide politice rezulta un partid politic nou, care se subroga in drepturile si obligatiile partidelor politice care au fuzionat si care, in termen de 10 zile, trebuie sa se conformeze prevederilor art. 18, cu exceptia depunerii listei semnaturilor de sustinere
........................................................................
(3)Tribunalul Bucuresti va examina documentele depuse de partidul politic nou-format din fuziunea prin contopire, potrivit prevederilor art. 20-22.
(4)Ca urmare a hotararii definitive a instantei de inregistrare a noului partid rezultat din fuziunea prin contopire, acesta va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar partidele care au procedat la comasare vor fi radiate."


Art. 46
La articolul 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura civila pentru coparticiparea procesuala activa, cererea poate fi formulata la instanta competenta pentru oricare dintre reclamanti."

Art. 47
Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 3, alineatele (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Procedurile prevazute de prezenta ordonanta, cu exceptia apelului, sunt de competenta exclusiva a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul social al institutiei de credit debitoare, astfel cum acesta figureaza in registrul comertului, si sunt indeplinite de un judecator-sindic
....................................................................
(5)Hotararile judecatorului-sindic sunt executorii. Ele pot fi atacate separat, numai cu apel."


2.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1)Pentru hotararile date de judecatorul-sindic in baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanta de apel. Hotararile curtii de apel sunt definitive.
(2)Apelul va fi judecat in termen de 15 zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea partilor urmand sa fie facuta in conditiile Codului de procedura civila, in cazul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar si al lichidatorului, si in conditiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul celorlalte parti. Atunci cand Banca Nationala a Romaniei a facut cererea pentru declansarea procedurii, aceasta va fi citata in conditiile Codului de procedura civila.
(3)Prin derogare de la prevederile Codului de procedura civila cu privire la suspendarea executarii provizorii, hotararile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de apel. Instanta de apel va putea suspenda urmatoarele hotarari:
a) hotararea de respingere a contestatiei institutiei de credit debitoare, facuta in conditiile art. 16 alin. (2);
b) hotararea prin care se solutioneaza obiectiunile la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare, in conditiile art. 26 alin. (2).
(4)Apelul impotriva hotararii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declara in termen de 5 zile de la comunicarea hotararii. Apelul se judeca in 48 de ore de la inregistrarea acestuia. Hotararea atacata nu poate fi suspendata de instanta de apel."


3.La articolul 57, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1)Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedura civila."


Art. 48
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 16, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
"(5) Impotriva solutiei date de primar se poate face contestatie in termen de 24 de ore de la comunicare. Contestatia se solutioneaza in termen de cel mult 3 zile de la inregistrare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla localitatea. Hotararea judecatoreasca este definitiva si se comunica persoanei interesate si primarului in termen de 24 de ore de la pronuntare."

2.La articolul 31, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) In judetele in care se organizeaza alegeri partiale intr-o singura circumscriptie electorala nu se mai constituie un birou electoral judetean, solutionarea sesizarilor prevazute la art. 37 alin. (1) lit. h) facandu-se de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala respectiva. Judecatoria se pronunta in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea sesizarilor si contestatiilor. Hotararea este definitiva."

3.La articolul 39, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararea pronuntata este definitiva si se comunica, in cazul presedintelui biroului electoral si al loctiitorului acestuia, in termen de 24 de ore, presedintelui tribunalului care, in cazul admiterii contestatiei, procedeaza la o noua desemnare."

4.La articolul 52, alineatele (4), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Contestatia si, daca este cazul, cererea de apel se depun la instanta competenta sa le solutioneze, sub sanctiunea nulitatii
......................................................................
(6)Impotriva hotararii date in contestatie se poate face apel in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Apelul se solutioneaza in termen de 24 de ore de la inregistrare.
(7)Hotararea pronuntata in apel este definitiva."


5.La articolul 121, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Impotriva hotararilor definitive, pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac."

Art. 49
La articolul 31 din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Hotararea poate fi atacata cu contestatie la curtea de apel, in termen de 15 zile de la comunicare."

Art. 50
Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"LEGE privind procedura adoptiei"

2.La articolul 74, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Hotararile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege sunt supuse numai apelului."

3.La articolul 80, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se transmit in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, cele prevazute la lit. e) si f), in termen de 5 zile de la data emiterii dispozitiei, iar raportul final prevazut la lit. g), in termen de 5 zile de la intocmire."

4.Dupa articolul 98 se introduce un nou articol, articolul 98^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 98^1
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si, dupa caz, ale Codului de procedura civila."


Art. 51
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 19, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1)Inalta Curte de Casatie si Justitie se compune din: presedinte, 2 vicepresedinti, 4 presedinti de sectii si judecatori.
(2)Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata in 4 sectii - Sectia I civila, Sectia a II-a civila, Sectia penala, Sectia de contencios administrativ si fiscal si Sectiile Unite, cu competenta proprie."


2.La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum si 4 complete de 5 judecatori."

3.La articolul 19, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Desemnarea judecatorilor in compunerea completelor competente sa judece recursul in interesul legii, precum si a completelor competente sa solutioneze sesizarea in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se va realiza in functie de specializarea completelor de judecata din care acestia fac parte."

4.Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Sectia I civila, Sectia a II-a civila si Sectia de contencios administrativ si fiscal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie judeca recursurile impotriva hotararilor pronuntate de curtile de apel si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege, precum si recursurile declarate impotriva hotararilor nedefinitive sau a actelor judecatoresti, de orice natura, care nu pot fi atacate pe nicio alta cale, iar cursul judecatii a fost intrerupt in fata curtilor de apel."


5.La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1)Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedinti prezideaza Sectiile Unite, Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, precum si Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Completul de 5 judecatori si orice complet in cadrul sectiilor, cand participa la judecata."


6.La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cadrul curtilor de apel functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea partilor, cauze penale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, societati, registrul comertului, insolventa, concurenta neloiala sau pentru alte materii, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime si fluviale."

7.La articolul 36, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cadrul tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea partilor, cauze penale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, societati, registrul comertului, insolventa, concurenta neloiala sau pentru alte materii, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime si fluviale."

8.La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1)Sectiile curtilor de apel si ale instantelor din circumscriptia acestora se infiinteaza, la propunerea colegiului de conducere al fiecarei instante, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii. Completele specializate ale sectiilor curtilor de apel si ale instantelor din circumscriptia acestora se infiinteaza de presedintele instantei, la propunerea colegiului de conducere al fiecarei instante."


9.Dupa articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 42^1
In cauzele maritime si fluviale, circumscriptiile tribunalelor Constanta si Galati sunt urmatoarele:
a) Tribunalul Constanta: judetele Constanta si Tulcea, marea teritoriala, Dunarea pana la mila marina 64 inclusiv;
b) Tribunalul Galati: celelalte judete, Dunarea de la mila marina 64 in amonte pana la km 1.075."


10.La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55
(1)Completul pentru solutionarea in prima instanta a cauzelor privind conflictele de munca si asigurari sociale se constituie dintr-un judecator si 2 asistenti judiciari. Dispozitiile art. 11 si ale art. 52 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."


11.La articolul 113, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Impotriva sanctiunilor aplicate potrivit alin. (2) se poate face contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel in circumscriptia careia functioneaza cel sanctionat."

Art. 52
La articolul 29 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatele (7)-(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Hotararile prevazute la alin. (5) pot fi atacate cu contestatie de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Contestatia se judeca in complet format din 3 judecatori.
(8)Contestatia suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii.
(9)Hotararea prin care se solutioneaza contestatia prevazuta la alin. (7) este definitiva."


Art. 53
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 6, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de cel mult 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, prin hotarari definitive, care se comunica Biroului Electoral Central."

2.La articolul 25, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contestatiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, in cazul in care contestatia se refera la Biroul Electoral Central, la Inalta Curte de Casatie si Justitie si se solutioneaza de acestea in termen de cel mult doua zile de la inregistrare. Decizia biroului electoral ierarhic superior sau, dupa caz, hotararea pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie este definitiva."

3.La articolul 47, alineatele (11) si (12) vor avea urmatorul cuprins:
"(11) Contestatiile privind acreditarea sau respingerea solicitarii de acreditare de catre biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau de catre biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate se depun, in cel mult doua zile de la afisarea deciziei, la tribunalul in a carui raza teritoriala functioneaza biroul electoral si se solutioneaza de acesta in cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva.
(12)Contestatiile privind respingerea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a solicitarii de eliberare a adeverintelor prevazute la alin. (7) si (8) se depun in cel mult doua zile de la comunicarea raspunsului la Curtea de Apel Bucuresti si se solutioneaza de aceasta in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva."


4.La articolul 68, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Impotriva hotararilor definitive pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi nu exista cale de atac.
(3)Hotararile definitive ale instantelor judecatoresti pronuntate ca urmare a cererilor prevazute de prezenta lege se comunica de indata Autoritatii Electorale Permanente si birourilor electorale interesate."


Art. 54
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 - Exceptia de nelegalitate
(1)Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate.
(2)Instanta investita cu fondul litigiului si in fata careia a fost invocata exceptia de nelegalitate, constatand ca de actul administrativ cu caracter individual depinde solutionarea litigiului pe fond, este competenta sa se pronunte asupra exceptiei, fie printr-o incheiere interlocutorie, fie prin hotararea pe care o va pronunta in cauza. In situatia in care instanta se pronunta asupra exceptiei de nelegalitate prin incheiere interlocutorie, aceasta poate fi atacata odata cu fondul.
(3)In cazul in care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual, instanta in fata careia a fost invocata exceptia de nelegalitate va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost constatata.
(4)Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al exceptiei de nelegalitate. Controlul judecatoresc al actelor administrative cu caracter normativ se exercita de catre instanta de contencios administrativ in cadrul actiunii in anulare, in conditiile prevazute de prezenta lege."


2.La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1)Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel."


3.La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Toate cererile privind actele administrative emise de autoritatile publice centrale care au ca obiect sume reprezentand finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel."

4.La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul admiterii recursului, instanta de recurs, casand sentinta, va rejudeca litigiul in fond. Cand hotararea primei instante a fost pronuntata fara a se judeca fondul ori daca judecata s-a facut in lipsa partii care a fost nelegal citata atat la administrarea probelor, cat si la dezbaterea fondului, cauza se va trimite, o singura data, la aceasta instanta. In cazul in care judecata in prima instanta s-a facut in lipsa partii care a fost nelegal citata la administrarea probelor, dar a fost legal citata la dezbaterea fondului, instanta de recurs, casand sentinta, va rejudeca litigiul in fond."

5.La articolul 21, alineatul (1) se abroga.

6.Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22 - Titlul executoriu
Hotararile judecatoresti definitive pronuntate potrivit prezentei legi sunt titluri executorii."


7.La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care termenul nu este respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, iar reclamantul are dreptul la penalitati, in conditiile art. 894 din Codul de procedura civila."

8.La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Dispozitiile Codului de procedura civila privind executarea silita raman aplicabile."

9.La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1)Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si cu cele ale Codului de procedura civila, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritatile publice, pe de o parte, si persoanele vatamate in drepturile sau interesele lor legitime, pe de alta parte."


Art. 55
La articolul 2 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) In situatia in care nu se opteaza pentru procedura de solutionare a cailor de atac de catre Comisie, partile interesate se pot adresa judecatoriei, potrivit normelor de drept comun."

Art. 56
Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 19, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Impotriva deciziei, societatea de asigurare poate face contestatie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 10 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.
(3)Contestatia se judeca cu celeritate si cu precadere; contestatia nu suspenda executarea deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs, in conditiile legii."


2.La articolul 24, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Dupa primirea fiecarei cereri in conditiile alin. (1)-(4), comisia special constituita, desemnata conform art. 23 alin. (2), inregistreaza si analizeaza intreaga documentatie aferenta cererii. Pe baza propunerilor comisiei, administratorul Fondului de garantare va emite o decizie de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cuantumului sumelor pretinse de la Fondul de garantare. Impotriva deciziei se poate formula contestatie, in conditiile prevazute la art. 19.
(6)Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), comisia va publica lista creditorilor de asigurari acceptati la plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Pentru creditorii acceptati la plata prin hotarare judecatoreasca, publicarea se va face, pentru fiecare caz, dupa ce aceasta hotarare a ramas definitiva."


3.La articolul 33, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contestatia societatii de asigurare impotriva cererii prevazute la art. 30 si 32 poate fi introdusa in cel mult 5 zile de la data primirii notificarii cu privire la inregistrarea unei astfel de solicitari. Contestatia se judeca cu celeritate si cu precadere; impotriva hotararii tribunalului se poate exercita numai apel."

4.Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
Procedura falimentului prevazuta in prezentul capitol, cu exceptia apelului prevazut la art. 38 alin. (2), este de competenta exclusiva a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul central al societatii de asigurare debitoare, care figureaza in evidentele oficiului registrului comertului, si este exercitata de un judecator-sindic desemnat in conditiile legii."


5.La articolul 38, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Hotararile tribunalului sunt executorii si pot fi atacate numai cu apel.
(3)Apelul se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, cu celeritate si cu precadere. Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."


6.Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
Pentru motive temeinice, tribunalul poate sa il inlocuiasca pe judecatorul-sindic, in orice stadiu al procedurii, prin incheiere definitiva data in sedinta camerei de consiliu. Lichidatorul poate fi inlocuit de judecatorul-sindic, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor."


7.La articolul 48, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1)De la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, in conditiile prezentei legi, administratorul Fondului de garantare este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile acestui fond, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, potrivit legii."


Art. 57
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 44, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
"(7) Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a. De la data publicarii, hotararea este opozabila tuturor membrilor cooperatori."

2.La articolul 78, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Oricare creditor al societatii cooperative care fuzioneaza, respectiv se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie la judecatorul-delegat, in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune, respectiv de divizare. Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit definitiva, in afara de cazul in care societatea cooperativa debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor."

3.La articolul 91, alineatele (11), (13) si (15) vor avea urmatorul cuprins:
"(11) Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai apelului
...................................................................................................
(13) Termenul de apel este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit
..................................................................................................
(15) Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor se efectueaza in ziua ramanerii definitive a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, imputernicitului respectiv un certificat de inscriere, care va cuprinde: denumirea asociatiei/uniunii, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in registrul respectiv."


Art. 58
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2005, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 6, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Masurile de conservare a probelor sunt dispuse de instantele judecatoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila privitoare la masurile provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala."

2.La articolul 6, alineatele (4) si (5) se abroga.

3.Articolul 7 se abroga.

4.Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Masurile provizorii prevazute la art. 9 alin. (1)-(4) sunt dispuse de instantele judecatoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila privitoare la masurile provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala."


Art. 59
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1)Toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia apelului prevazut la art. 8, sunt de competenta tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul debitorul. Daca in cadrul tribunalului a fost creata o sectie speciala de insolventa sau un complet specializat de insolventa, acesteia/acestuia ii apartine competenta pentru derularea procedurilor prevazute de prezenta lege."


2.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1)Curtea de apel va fi instanta de apel pentru hotararile pronuntate de judecatorul-sindic in temeiul art. 11. Hotararile curtii de apel sunt definitive.
(2)Apelul va fi judecat de complete specializate, de urgenta. Citarea partilor in apel si comunicarea deciziilor pronuntate se fac potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Instantele judecatoresti vor transmite actele de procedura in cauza, din oficiu, pentru publicare in Buletinul procedurilor de insolventa. In vederea solutionarii apelului, se trimit la curtea de apel, in copie certificata, de grefierul-sef al tribunalului, numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac, selectate de judecatorul-sindic. In cazul in care instanta de apel considera necesare si alte acte din dosarul de fond, va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata.
(3)Prin derogare de la prevederile Codului de procedura civila, hotararile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de apel.
(4)Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul judecarii apelului impotriva urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic:
a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului, introdusa in temeiul art. 33 alin. (4);
b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata;
c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment, pronuntata in conditiile art. 107;
d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante, introdusa in temeiul art. 122 alin. (3).
(5)Pentru toate cererile de apel formulate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel caruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va solutiona toate apelurile urmatoare privind aceeasi procedura, exercitate impotriva aceleiasi hotarari sau a hotararilor succesive pronuntate de judecatorul-sindic in acelasi dosar de insolventa.
(6)Curtea de apel investita cu solutionarea apelului declarat impotriva hotararii judecatorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei, admitand apelul, va anula hotararea si va trimite cauza judecatorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolventei."


3.La articolul 12, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1)Hotararile judecatorului-sindic sunt executorii si pot fi atacate, separat, numai cu apel.
(2)Dispozitiile art. 40 alin. (1) din Codul de procedura civila privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hotarari in acelasi dosar, cu exceptia situatiei rejudecarii, dupa anularea hotararii in apel."


4.La articolul 138, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) In cazul in care s-a pronuntat o hotarare de respingere a actiunii introduse in temeiul alin. (1) sau, dupa caz, alin. (3), administratorul judiciar/lichidatorul care nu intentioneaza sa formuleze apel impotriva acesteia va notifica creditorii asupra intentiei sale. In cazul in care adunarea generala sau creditorul care detine mai mult de jumatate din valoarea tuturor creantelor decide ca se impune introducerea apelului, administratorul judiciar trebuie sa formuleze calea de atac, potrivit legii."

Art. 60
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 451 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 451
Impotriva deciziei de sanctionare a Comisiei superioare de disciplina, in termen de 15 zile de la comunicare, medicul sanctionat poate formula contestatie la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel."


2.La articolul 532, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
"(7) Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina, in termen de 15 zile de la comunicare, medicul dentist sanctionat poate formula contestatie la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel."

3.Articolul 622 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 622
Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina, in termen de 15 zile de la comunicare, farmacistul sanctionat poate formula contestatie la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel."


Art. 61
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 283, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prevederile sectiunii a 9-a se aplica in mod corespunzator."

2.La articolul 285, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
"(5) Hotararea prin care instanta solutioneaza plangerea este definitiva."

3.La articolul 286, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In fata instantei de judecata, litigiile privind drepturile si obligatiile contractate in cadrul procedurilor de atribuire care intra in sfera de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere."

4.Articolul 287^16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 287^16
(1)Hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata numai cu apel, in termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judeca de curtea de apel.
(2)Apelul nu suspenda executarea si se judeca de urgenta si cu precadere.
(3)In cazul admiterii apelului, instanta de apel va rejudeca in toate cazurile litigiul in fond."


5.La articolul 296^1, partea introductiva a alineatului (1) si alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 296^1
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 294 si in masura in care un operator economic nu a utilizat o cale de atac in acest sens, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a solicita instantei de judecata, in conditiile legii, constatarea nulitatii absolute a contractelor, pentru urmatoarele motive:
...........................................................................
(2)Litigiile la care face referire alin. (1) se solutioneaza, de urgenta si cu precadere, de catre Tribunalul Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal.
(3)Sentinta Tribunalului Bucuresti poate fi atacata numai cu apel, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal."


Art. 62
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
(1)Partile pot solicita notarului public autentificarea intelegerii lor.
(2)Partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator."


2.La articolul 63, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 63
(1)In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator.
(2)Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil."


Art. 63
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobata cu completari prin Legea nr. 191/2007, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul I^1 articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Incheierea prin care cererea a fost respinsa este supusa apelului, in termen de 15 zile de la pronuntare, pentru creditorul prezent, si de la comunicare, pentru cel care a lipsit."

2.La articolul I^1 articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul recursului."

3.La articolul I^1 articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Incheierea poate fi atacata cu apel in termen de 15 zile de la comunicare."

4.La articolul I^1 articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul recursului."

5.La articolul I^2 articolul 1, alineatul (2) se abroga.

6.La articolul I^3 articolul 1, alineatul (2) se abroga.

Art. 64
La articolul 48 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Incheierile sau hotararile pronuntate de catre instanta in cauzele privitoare la asociatiile religioase pot fi atacate numai cu apel, in termen de 15 zile de la pronuntare, la tribunal."

Art. 65
Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 5^2, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, prin hotarare definitiva."

2.La articolul 13, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Impotriva hotararii se poate face apel, in termen de 24 de ore de la pronuntare, la Curtea de Apel Bucuresti. Apelul se solutioneaza in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva."

3.La articolul 14^8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contestatiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, in cazul in care contestatia se refera la Biroul Electoral Central, la Inalta Curte de Casatie si Justitie si se solutioneaza de acestea in termen de cel mult doua zile de la inregistrare. Decizia biroului electoral ierarhic superior sau, dupa caz, hotararea pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie este definitiva."

4.La articolul 19^1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Contestatiile privind admiterea sau respingerea semnelor electorale se depun, in scris, la Tribunalul Bucuresti, in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (6), si se solutioneaza de catre acesta in cel mult doua zile de la inregistrarea contestatiei. Hotararea este definitiva si se comunica contestatorilor si Biroului Electoral Central in cel mult 24 de ore."

5.La articolul 23^4, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Impotriva hotararilor definitive pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi nu exista cale de atac.
(3)Hotararile definitive ale instantelor judecatoresti, pronuntate ca urmare a intampinarilor, a contestatiilor sau a oricaror altor cereri privind procesul electoral, se comunica de indata birourilor electorale interesate."


6.La articolul 25, alineatele (12) si (13) vor avea urmatorul cuprins:
"(12) Contestatiile privind acreditarea ori respingerea solicitarii de acreditare de catre biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau de catre biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate se depun, in cel mult doua zile de la afisarea deciziei, la tribunalul in a carui raza teritoriala functioneaza biroul electoral si se solutioneaza de acesta in cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva.
(13) Contestatiile privind respingerea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a solicitarii de eliberare a adeverintei prevazute la alin. (7) sau (8) se depun in cel mult doua zile de la comunicarea raspunsului la Curtea de Apel Bucuresti si se solutioneaza de aceasta in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva."


Art. 66
La articolul 6 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Incheierea este supusa numai apelului, in termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judeca cu citarea partilor."

Art. 67
La articolul 23 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Hotararea comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu contestatie la Tribunalul Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.
(5)Hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel Bucuresti."


Art. 68
Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 9^1, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, prin hotarare definitiva."

2.La articolul 21, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contestatiile se depun la si se solutioneaza de catre organismul electoral constituit la nivelul imediat superior celui la care functioneaza biroul la care se refera contestatia sau de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cazul in care contestatia se refera la Biroul Electoral Central, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare. Decizia organismului electoral sau, dupa caz, hotararea data de Inalta Curte de Casatie si Justitie este definitiva."

3.La articolul 32, alineatele (4), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Contestatia si cererea de apel se depun la instanta competenta, sub sanctiunea nulitatii
..........................................................................
(6)Impotriva hotararii date in contestatie se poate face apel in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Apelul se solutioneaza in termen de 24 de ore de la inregistrare.
(7)Hotararea pronuntata in apel este definitiva."


4.La articolul 35, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) Contestatiile privind inregistrarea semnelor electorale se depun in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) si se solutioneaza de catre Tribunalul Bucuresti in cel mult doua zile de la inregistrarea contestatiei. Hotararea Tribunalului Bucuresti este definitiva si se comunica in cel mult 24 de ore partilor si Biroului Electoral Central."

5.La articolul 43, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Acreditarea reprezentantilor presei scrise, radioului si televiziunilor din Romania se face de catre Autoritatea Electorala Permanenta. Contestatia privind acreditarea sau respingerea solicitarii de acreditare se solutioneaza de Curtea de Apel Bucuresti in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea data este definitiva."

6.La articolul 70, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararile definitive ale instantelor judecatoresti, pronuntate ca urmare a intampinarilor, a contestatiilor sau a oricaror altor cereri privind procesul electoral, se comunica de indata birourilor electorale interesate."

Art. 69
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1)Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei cai de atac se poate acorda in urma unei noi cereri.
(2)Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar in vederea exercitarii unei cai de atac se adreseaza instantei a carei hotarare se ataca, in mod obligatoriu, inauntrul termenului pentru exercitarea caii de atac si se solutioneaza de urgenta de un alt complet decat cel care a solutionat cauza pe fond.
(3)Prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru exercitarea caii de atac se intrerupe o singura data, daca solicitantul depune in termen de cel mult 10 zile inscrisurile doveditoare prevazute la art. 14. De la data comunicarii incheierii prin care s-a solutionat cererea de ajutor public judiciar ori, dupa caz, cererea de reexaminare, in sensul admiterii, respectiv al respingerii, incepe sa curga un nou termen pentru exercitarea caii de atac.
(4)In cazul admiterii cererii de ajutor public judiciar in conditiile art. 6 lit. a), instanta comunica de indata incheierea solicitantului si baroului de avocati. Baroul este obligat sa desemneze in 48 de ore un avocat cu drept de a pleda in fata instantei de apel sau, dupa caz, de recurs. Data desemnarii avocatului si datele de identificare a acestuia se comunica instantei si solicitantului in cel mult 48 de ore.
(5)De la data desemnarii avocatului potrivit alin. (4) incepe sa curga un nou termen pentru exercitarea caii de atac."


2.Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
(1)Daca hotararea pronuntata in cauza pentru care s-a incuviintat ajutorul public judiciar este supusa recursului, ajutorul public judiciar acordat in etapa procesuala imediat anterioara in forma prevazuta la art. 6 lit. a) se extinde de drept pentru redactarea cererii si a motivelor de recurs, precum si pentru exercitarea si sustinerea acestuia.
(2)Hotararea pronuntata cu drept de recurs, insotita de copia incheierii de incuviintare a ajutorului public judiciar se comunica de indata baroului de avocati, in vederea verificarii si confirmarii sau, daca este cazul, desemnarii unui avocat cu drept de a pleda in fata instantei de recurs. Pentru recurs avocatul are dreptul la onorariu distinct, stabilit, potrivit legii, de instanta de recurs.
(3)Daca partea nu a beneficiat de ajutor public judiciar in etapa procesuala anterioara recursului, solicitarea ajutorului public judiciar se face potrivit art. 13.
(4)De la data desemnarii sau confirmarii avocatului potrivit alin. (2) incepe sa curga un nou termen pentru exercitarea caii de atac a recursului. Dispozitiile art. 13 alin. (4) teza finala sunt aplicabile in mod corespunzator.
(5)Instanta de recurs verifica daca se mentin conditiile pentru ajutorul public judiciar acordat conform alin. (1). Daca instanta constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile, dispune, prin incheiere, incetarea acestuia si obligarea partii la restituirea, in tot sau in parte, a cheltuielilor avansate de stat sub forma de onorariu de avocat, potrivit alin. (2). Dispozitiile art. 21 sunt aplicabile."


Art. 70
Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 14 decembrie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Curtea de apel este instanta de apel pentru hotararile pronuntate de judecatorul-sindic. Hotararile curtii de apel sunt definitive."


2.La articolul 15, alineatele (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Hotararile judecatorului-sindic pot fi atacate de parti numai cu apel, in termen de 10 zile, care se calculeaza de la comunicare, pentru absenti, si de la pronuntare, pentru cei prezenti.
(5)Apelul nu este suspensiv de executare."


Art. 71
Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 28^20, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile art. 28^23-art. 28^35 se aplica in mod corespunzator."

2.La articolul 28^23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In fata instantei de judecata, litigiile privind drepturile si obligatiile contractate in cadrul procedurilor de selectie care intra in sfera de aplicare a dispozitiilor prezentei legi se solutioneaza de urgenta si cu precadere."

3.Articolul 28^34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^34
(1)Hotararea se pronunta in termen de 3 zile de la inchiderea dezbaterilor si se comunica partilor in cel mult 5 zile de la pronuntare.
(2)Hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judeca de curtea de apel.
(3)Apelul nu suspenda executarea si se judeca de urgenta si cu precadere.
(4)In cazul admiterii apelului, instanta de apel va rejudeca in toate cazurile litigiul in fond."


Art. 72
Articolul 155 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 155
(1)Impotriva hotararilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competenta.
(2)Hotararile curtilor de apel, precum si hotararile tribunalelor neatacate cu apel in termen sunt definitive."


Art. 73
Legea dialogului social nr. 62/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1)Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului.
(2)Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.
(3)Apelul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale, in termen de 30 de zile. Instanta de apel redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare."


2.La articolul 17, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1)Judecatoria este obligata sa tina un registru special al sindicatelor, in care se inscriu: denumirea si sediul sindicatului, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.
(2)Inscrierea in registrul special al sindicatelor prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de judecatorie."


3.Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Sindicatul dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special al sindicatelor, prevazut la art. 17 alin. (1), a hotararii judecatoresti definitive."


4.La articolul 42 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice, ramase definitive, de catre organizatiile sindicale care se asociaza;"

5.La articolul 43, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43
(1)Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor sindicale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop, imputernicitul special al federatiei sau al confederatiei sindicale va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea sindicala teritoriala, insotita de hotararea federatiei ori a confederatiei sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copia certificata a statutului federatiei sau confederatiei sindicale si de copia legalizata a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre aceasta, ramasa definitiva."


6.Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45
(1)Hotararea tribunalului este supusa numai apelului.
(2)Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.
(3)Apelul se judeca cu celeritate, in cel mult 45 de zile, cu citarea imputernicitului special. Instanta de apel redacteaza decizia in termen de 5 zile de la pronuntare."


7.La articolul 46, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 46
(1)Tribunalul Municipiului Bucuresti este obligat sa tina un registru special al federatiilor, confederatiilor sindicale si uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, in care consemneaza: denumirea si sediul organizatiilor sindicale constituite prin asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice.
(2)Inscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de tribunal."


8.Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
Organizatia sindicala constituita prin asociere dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de admitere a cererii de inscriere in registrul special."


9.La articolul 51, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Hotararea judecatoreasca poate fi atacata numai cu apel."

10.La articolul 52, literele A.a), B.a) si C.a) vor avea urmatorul cuprins:
"A. la nivel national:
a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de confederatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;
...........................................................................
B. la nivel de sector de activitate sau grup de unitati:
a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de federatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor de conducere;
...........................................................................
C. la nivel de unitate:
a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;"


11.La articolul 55, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Uniunile patronale teritoriale dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor patronale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei patronale va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea patronala teritoriala, insotita de hotararea federatiei sau a confederatiei patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federatiilor si/sau confederatiilor patronale si de copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre acestea, ramase definitive."

12.La articolul 58, alineatele (10)-(12) vor avea urmatorul cuprins:
"(10) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului.
(11)Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.
(12)Apelul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, in termen de 30 de zile. Instanta de apel redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare."


13.La articolul 59, alineatele (3) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la alin. (1) a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere
..........................................................................
(8)Organizatia patronala are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de infiintare, sa transmita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in format electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum si hotararea judecatoreasca definitiva."


14.Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60
Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti."


15. La articolul 72, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Hotararea judecatoreasca poate fi atacata numai cu apel."

16. La articolul 73, literele A.a) si B.a) vor avea urmatorul cuprins:
"A. la nivel national:
a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de confederatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;
...........................................................................
B. la nivel de sector de activitate:
a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de federatie de catre organizatia patronala si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;"


17. La articolul 179, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Hotararile arbitrale pronuntate de Oficiul de Mediere si Arbitraj al Conflictelor Colective de Munca de pe langa Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sunt obligatorii pentru parti, completeaza contractele colective de munca si constituie titluri executorii."

18. La articolul 200, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Hotararile pronuntate de tribunal sunt supuse numai apelului."

19. La articolul 201, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 201
(1)Tribunalul si curtea de apel solutioneaza cererea sau, dupa caz, apelul, potrivit procedurii prevazute pentru solutionarea conflictelor colective de munca."


20. Articolul 214 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 214
Hotararile instantei de fond sunt supuse numai apelului."


21. Articolul 215 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 215
Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicarii hotararii."


Titlul V - Dispozitii finale
Art. 74
Dreptul la actiunea ipotecara prevazut de art. 2.504 din Codul civil nu se stinge prin prescriptie, ci doar ca efect al stingerii ipotecii in conditiile art. 2.428 din Codul civil. Dispozitiile art. 696^1 alin. (2) din Codul de procedura civila raman aplicabile.
Art. 75
In sensul art. 375 din Codul civil, in cazul casatoriilor incheiate in strainatate, prin locul incheierii casatoriei se intelege localitatea in al carei registru de stare civila s-a transcris certificatul de casatorie.
Art. 76
Pana la organizarea instantelor de tutela si familie, judecatoriile sau, dupa caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori si familie vor indeplini rolul de instante de tutela si familie, avand competenta stabilita potrivit Codului civil, Codului de procedura civila, prezentei legi, precum si reglementarilor speciale in vigoare.
Art. 77
Ori de cate ori prin legi si prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale ori la "societatea comerciala/societatile comerciale", dupa caz, trimiterea se considera a fi facuta la Legea societatilor nr. 31/1990 ori, dupa caz, la "societatea/societatile reglementata/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".
Art. 78
Dispozitiile art. 17 din Legea nr. 188/2000, republicata, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, se aplica si cazurilor de neindeplinire a obligatiei prevazute la alin. (1) al aceluiasi articol, pentru care nu s-a emis, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ordinul ministrului justitiei de revocare din functie a executorului judecatoresc.
Art. 79
In termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile inregistrate in registrul comertului care au in denumire sintagma "societate comerciala" sunt obligate a efectua demersurile necesare inlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu denumirea inscrisa in registrul comertului la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de taxa de inregistrare.
Art. 80
In termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila si actele normative prevazute la art. 23, 25, 28, 31-36, 38, 40, 41, 43, 45, 47-49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 69 si 73 vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Art. 81
(1)Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intra in vigoare la 1 septembrie 2012.
(2)Dispozitiile art. 512-514 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta lege, se aplica de la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 82
Prezenta lege intra in vigoare la data prevazuta la art. 81 alin. (1), cu exceptia dispozitiilor art. 80, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 83
La data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila se abroga:
a) "Codicele de procedura civila" (sau "Codul de procedura civila"), republicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Codul de procedura civila Carol al II-lea (Decretul-Lege nr. 2.899/1940), publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 31 august 1940;
c) Legea nr. 18/1948 pentru modificarea Codului de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 12 februarie 1948;
d) Decretul Consiliului de Stat nr. 203/1974 pentru infiintarea si organizarea de sectii maritime si fluviale la unele instante judecatoresti si unitati de procuratura, publicat in Buletinul Oficial, nr. 131 din 31 octombrie 1974, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificarile ulterioare;
g) Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 295/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) art. 12 din Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2008;
i) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 118/2008, cu modificarile ulterioare;
j) art. 229^1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) orice alte dispozitii contrare, chiar daca sunt cuprinse in legi speciale.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. Constitutia Romaniei, republicata.