ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 500,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

CE CONFLICTE CIVILE SE POT MEDIA?

Cateva exemple de conflicte civile care pot fi rezolvate prin mediere: posesia, granituirea, stramutarea de hotare, orice litigii care stabilesc raporturile de vecinatate, evacuarea, revendicari imobiliare si mobiliare etc. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

LEGEA 370 DIN 2009 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 192/2006 PRIVIND MEDIEREA SI ORGANIZAREA PROFESIEI DE MEDIATOR


Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 831, din 3 decembrie 2009.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I.
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.
(1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor."


2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6.
Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le indruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele."


3. La articolul 7, partea introductiva si literele c) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7.
Poate deveni mediator persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
..................................................................................................
c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani;
...............................................................................................
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;"


4. La articolul 8, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(7) Cetatenii altor state ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obtinut in unul dintre aceste state sau in Romania, dobandesc calitatea de mediator in Romania, in conditiile prevazute la alin. (2)-(6).
(8) Cetatenii prevazuti la alin. (7), care au dobandit calitatea de mediator in Romania, pot desfasura activitatea de mediere cu caracter permanent in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, daca in aceste state dobandirea acestei calitati nu este reglementata, in baza documentului care atesta ca exercita legal aceasta profesie in Romania.
(9) Pentru mediatorii autorizati in conditiile art. 7 si 72 alin. (2), documentul de calificare prin care se atesta dobandirea competentelor profesionale ca mediator este eliberat de catre Consiliul de mediere in conditiile stabilite de standardele de formare in domeniul medierii."


5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9.
(1) Formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin cursuri de formare profesionala organizate de catre furnizorii de formare si de catre institutiile de invatamant superior acreditate.
(2) Cursurile si programele de formare profesionala a mediatorilor vor fi autorizate de catre Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesionala in domeniu, elaborate de catre acesta.
(3) Structura cursului de formare profesionala va fi intocmita conform prevederilor privind formarea adultilor.
(4) Consiliul de mediere va emite documentele care atesta competenta profesionala a mediatorilor."


6. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11.
(1) Consiliul de mediere are dreptul sa verifice modul de organizare si desfasurare a cursurilor si de aplicare a standardelor de formare initiala si continua si poate solicita, daca este cazul, retragerea autorizatiei, potrivit standardelor de formare in domeniul medierii si procedurilor elaborate de catre Consiliul de mediere."


7. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi.
(5) Exercitarea profesiei de mediator de catre persoane care nu au dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi, constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale."


8. La articolul 17, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.
(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani."


9. La articolul 17, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricaruia dintre membrii acestuia se poate face la initiativa unei patrimi din numarul mediatorilor autorizati, decizia fiind adoptata cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul mediatorilor autorizati."

10. La articolul 17, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.
(7) Consiliul de mediere isi exercita mandatul pana la preluarea mandatului de catre noul consiliu de mediere."


11. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In structura Consiliului de mediere functioneaza un secretariat tehnic, alcatuit dintr-un numar de persoane stabilit prin organigrama si aprobat de Consiliul de mediere."

12. La articolul 19, alineatul (3) se abroga.

13. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de mediere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun."

14. La articolul 20, literele a), c), d), e) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) promoveaza activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;
..................................................................................................
c) autorizeaza programele de formare profesionala initiala si continua, precum si pe cele de specializare a mediatorilor;
d) intocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare profesionala care au obtinut autorizarea;
e) autorizeaza mediatorii, in conditiile prevazute de prezenta lege si de procedura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere;
...............................................................................................
i) elibereaza documentele care atesta calificarea profesionala a mediatorilor;"


15. La articolul 20, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera m-1), cu urmatorul cuprins:
"m-1) organizeaza alegerea urmatorului consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege;"

16. La articolul 20, litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege."

17. La articolul 22, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In exercitarea profesiei, mediatorii autorizati pot fi angajati cu contract individual de munca numai in cadrul formelor prevazute la art. 22 alin. (1)."

18. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24.
Mediatorii se constituie in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii."


19. La articolul 27 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, avand obligatia de a indruma partile in vederea alegerii unui alt mediator."

20. La articolul 43, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 43.
(1) Partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului. Partea solicitanta va furniza mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti.
(2) In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii. In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere."


21. La articolul 43, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2-1), cu urmatorul cuprins:
"(2 -1) In procesele si cererile in materie civila si comerciala, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile pot incerca solutionarea litigiului prin mediere."

22. La articolul 43, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei mentionate la alin. (1) ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata."

23. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul de mediere se incheie intre mediator, pe de o parte, si partile aflate in conflict, pe de alta parte."

24. La articolul 45, partea introductiva si literele b), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 45.
Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea anularii, urmatoarele clauze:
...............................................................................................
b) mentionarea tipului sau a obiectului conflictului;
c) declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile;
d) obligatia mediatorului de a pastra confidentialitatea si decizia partilor privind pastrarea confidentialitatii, dupa caz;"


25. La articolul 45, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) numarul de exemplare in care va fi redactat acordul in cazul in care acesta va fi in forma scrisa, corespunzator numarului partilor semnatare ale contractului de mediere;
i) obligatia partilor de a semna procesul-verbal intocmit de catre mediator, indiferent de modul in care se va incheia medierea."


26. La articolul 54, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Mediatorul are dreptul sa inchida procedura de mediere, procedand potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica in mod corespunzator. In aceasta situatie mediatorul este obligat sa restituie onorariul, in parte, in conditiile stabilite prin contractul de mediere."

27. La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58.
(1) Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel."


28. La articolul 58, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privata privind bunurile imobile, partile vor prezenta acordul redactat de catre mediator notarului public sau instantei de judecata pentru indeplinirea conditiilor de fond si de forma impuse de lege, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(5) Obligatia prevazuta la alin. (4) se aplica in toate situatiile in care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, indeplinirea unor conditii de fond si de forma.
(6) In cazul in care legea impune indeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata va solicita inscrierea contractului autentificat, respectiv a hotararii judecatoresti in Cartea Funciara."


29. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59.
Intelegerea partilor poate fi supusa autentificarii notarului public ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63."


30. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia."

31. La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu."

32. La articolul 70, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile sunt obligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora.
(6) Dispozitiile art. 61 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul in care medierea este recomandata de catre organele judiciare."


33. La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica si in medierea conflictelor de drepturi de care partile pot dispune din cadrul conflictelor de munca."

34. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75.
Avocatii, notarii publici si consilierii juridici care dobandesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfasura activitatea de mediere in cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde isi exercita activitatea."


Art. II.
Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 192/2006, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III.
In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regaseste pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea dispozitiilor art. 17 alin. (6) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

Art. IV.
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.